Skip to main content

Subvencionisani agro krediti i u 2019. godini

Program Ministarstva poljoprivrede za 2019 je identičan prošlogodišnjem. Ipak, u cilju podrške i lakšeg sprovođenja programa sa MP u nastavku teksta smo za vas napravili kratak rezime

Korisnici kredita


 • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva *
 • Preduzetnik
 • Pravno lice **

* Fizičko lice 
Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj 

Fizička lica koja imaju pravo na povoljnije uslove finansiranja: 

Lice koje je navršilo najviše 40 godina žiivota u tekućoj godini
Lice koje je ženskog pola
Lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi propisanim pravilnikom kojim se uređuje određivanje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

** Pravno lice
Zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava 
Koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo

Namena kredita


 1. razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;
 2. razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 3. investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 4. nabavku hrane za životinje;
 5. investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Ročnost


Krediti sa namenama od 1 do 4 se mogu koristiti sa rokom otplate 1 godina i 3 godine, a krediti sa namenom 5 se mogu mogu koristiti sa rokom otplate 5 godina.

Maksimalna ročnost kredita za Fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, je 3 godine.

Iznos kredita


 • Fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i Preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
 • Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Uslovi kredta


Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fizičko lice, preduzetnik, pravno lice)

 • fiksna kamatna stopa 3%
 • trošak obrade kreditnog zahteva 1.5%
 • dinarski krediti
 • ročnost do 5 godina

Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva fizičko lice (mlađi od 40 godina, žene, područja sa otežanim uslovima rada)

 • fiksna kamatna stopa 1%
 • trošak obrade kreditnog zahteva 1.5%
 • dinarski krediti
 • ročnost do 3 godine
 • Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu

Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu

3 godine
Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu  i to:
1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:
(a) traktore i traktorske kabine,
(b) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,
(c) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,
(d) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,
(e) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje uljanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gajenih vrsta gljiva,
(f) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja sakupljenog iz prirode, 
(g) traktorske prikolice,
(h) kombajne i adaptere za kombajne,
(i) berače za kukuruz;
2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, odnosno cveća, i to:
(a) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,
(b) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,
(c) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,
(d) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,
(e) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja,
(f) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,
(g) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,
(h) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (semena, lukovica, sadnica),
(i) mulčera,
(j) heksagona sa priključcima (mulčer sa priključcima),
(k) mašina za zelenu berbu,
(l) ulagača za đubrivo,
(m) mehaničkih sredstava za zaštitu bilja;
3) opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje;
4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:
(a) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,
(b) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka, 
(c) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,
(d) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,
(e) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,
(f) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,
(g) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,
(h) opreme za pčelarstvo,
(i) prikolice atestirane za prevoz košnica pčela,
(j) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;
6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači); 
7) opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa;
8) opreme, odnosno mernih kontrolnih instrumenata na liniji klanja;
9) opreme – solarni paneli za opremanje poljoprivrednih gazdinstava.

Od kojih se samo namene iz tabele u nastavku mogu finansirati na 5 godina:

5 godina
Investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji  i to:
1) traktora i traktorske kabine;
2) traktorske prikolice;
3) kombajna i adaptera za kombajne;
4) specijalizovani traktor za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju;
5) berač kukuruza;
6) mehanizacija za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta;
7) mehanizacija za setvu ratarskih kultura;
8) mehanizacija za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova;
9) mehanizacija za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća;
10) mehanizacija i oprema za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;