Skip to main content
krediti sa garancijom eu

Programi finansiranja i garancija koje obezbeđuje EU

Ekonomski podsticaj kroz EU fondove i garantne šeme

Aktivno učestvujemo u programima finansijske podrške Evropske unije, kojima se pruža značajna podrška malim i srednjim preduzećima i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije, kao i raznim odabranim projektima i drugim oblicima ekonomske aktivnosti u Republici Srbiji.

Programi omogućavaju:

 • olakšan pristup finansijskim sredstvima koja su potrebna za investicione, inovacione i ostale razvojne poslovne aktivnosti i
 • kreiranje novih radnih mesta efikasnijim korišćenjem novih i postojećih finansijskih resursa, uklanjanjem prepreka za ulaganja i pružajući vidljivost i tehničku podršku projektima. 
Pogledajte detaljnije informacije
Investicioni krediti u saradnji sa EIB

Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB) dostupni su vam srednjoročni i dugoročni krediti namenjeni:

 • Investicijama u osnovna sredstva
 • Investicijama u trajna obrtna sredstva
 • Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
 • Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja)
Glavne prednosti
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne uslove kreditiranja
 • Mogućnost pregovaranja o roku i učestalosti otplate zajma u skladu sa klijentovim poslovanjem
 • Mogućnost ulaganja u poslovanje bez negativnog uticaja na novčani tok ili likvidnost klijenta 
Ročnost i iznos kredita

Maksimalna ročnost kredita je:

 • 12 godina za preduzetnike i mala i srednja preduzeća
 • 15 godina za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (više od 250 zaposlenih)

Minimalna ročnost

 • 2 godine

Maksimalni iznos projekta koji se finansira

 • 25 miliona evra

Važno: U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.

Ko može da aplicira za EIB kredit?

EIB krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje registracija privrednih društava, koji ispunjavaju kriterijume EIB-a, i to:

 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) manji od 250 (SME)
 • ili da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) veći od 250, a manji od 3.000 (MidCap, preduzeća iz oblasti industrije, poljoprivrede i usluga)
Apex kreditna linija

Kroz kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom (EIB), uz posredovanje Narodne banke Srbije  dostupna vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika – Apex program.

Apex krediti su namenjeni:

 • Investicijama u osnovna sredstva
 • Investicijama u trajna obrtna sredstva
 • Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
 • Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja)
Glavne prednosti

Kamatna stopa koja je bar 50 baznih poena niža od kamatne stope na kredit banke bez učešća EIB-a, tj. bar 80 baznih poena niža u slučaju dodele za projekte “Poslovi za mlade Zapadnog Balkana”.

Ročnost i iznos kredita

Maksimalna ročnost kredita je:

 • 3 godine za obrtna sredstva
 • 7 godina za osnovna sredstva

Minimalna ročnost

 • 2 godine

Maksimalni iznos projekta koji se finansira

 • 25 miliona evra

Važno: U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.

Ko može da aplicira za APEX kredit?

Apex krediti su namenjeni:

 • malim i srednjim preduzećima, kao i
 • preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje registracija privrednih društava
 • preduzećima srednje tržišne kapitalizacije
 • prioritetnim projektima "Poslovi za mlade Zapadnog Balkana”
Neophodni uslovi:
 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) manji od 250 (SME) ili
 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) veći od 250, a manji od 3.000 (MidCap, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije)
InnoFinn garancijska šema

InnovFin predstavlja deo zajedničke inicijative Evropskog Investicionog Fonda (EIF) i Evropske unije čiji je cilj da olakša pristup finansiranju inovativnih projekata.

InnovFin program je namenjen:

 • Investicijama u osnovna sredstva
 • Investicijama u trajna obrtna sredstva kao i
 • Investicijama u obrtna sredstva

 

Glavne prednosti
 • Smanjen zahtev za sredstvima obezbeđenja
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite
Ročnost i iznos kredita

Iznos kredita:

 • Minimalan iznos kredita je 25.000 €
 • Maksimalan pojedinačni iznos za klijenta je 7,5 miliona €

Minimalna ročnost kredita:

 • 12 meseci,

Maksimalna ročnost kredita:

 • 10 godina
Ko može da aplicira za InnovFin kredit?

InnovFin krediti su namenjeni:

 • malim i srednjim preduzećima 
 • malim preduzećima srednje trzišne kapitalizacije do 500 zaposlenih 

InnovFin program je prvenstveno namenjen preduzećima iz razvojno orijentisanih i inovativnih delatnosti, kompanijama koje ulažu u nove savremene tehnologije, energetsku efikasnost i prate trendove na tržištu u cilju unapređenja svog poslovanja

Pod inovacijom se podrazumeva investicija koja je nova za kompaniju i koja doprinosi njenoj modernizaciji a u skladu je sa predefinisanim kriterijumima EIF-a

Krediti garancijskog fonda za Zapadni Balkan

Garantni fond za zapadni Balkan pruža garanciju plasmana koje ProCredit banka odobri privrednicima u skladu sa kriterijumima iz ovog programa.

Glavne prednosti
 • Smanjen zahtev za sredstvima obezbeđenja
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite
Ročnost i iznos kredita?

Iznos kredita:

 • Minimalan iznos 30,000 €
 • Maksimalan iznos 500,000 €

Minimalna ročnost kredita:

 • 36 meseci (3 godine)

Maksimalna ročnost kredita:

 • 120 meseci (10 godina)
Ko može da aplicira za kredit uz garatni fond zapadni Balkan?
 • Preduzetnici
 • Pravna lica
 • Poljioprivredni proizvođači sa registrovanim gazdinstvom
Zainteresovani ste? Pošaljite nam upit i naši savetnici će vas ubrzo kontaktirati

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.