Podnesite prigovor | ProCredit Bank Skip to main content

Podnošenje prigovora

Način podnošenja prigovora

Poštovani klijenti, 


U skladu sa važećom regulativom, obaveštavamo Vas da,  ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom ili imate primedbu na radne procese, možete uputiti zvaničan prigovor ProCredit Banci a.d. Beograd (dalje: Banka), davaocu usluga, u roku od 3 (tri) godine od dana kad je učinjena povreda prava ili pravnog interesa, i to u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

 

  • Lično u poslovnici Banke, neposrednom predajom pisanog prigovora službeniku Banke.
  • Dostavljanjem pismenog prigovora poštom na adresu:

ProCredit Bank a.d. Beograd
Služba za kontrolu usklađenosti i sprečavanje pranja novca 
Milutina Milankovića br. 17
11070 Novi Beograd
(sa naznakom: prigovor)

 

Banka će Vam, shodno zakonskoj obavezi, uputiti zvaničan odgovor na primljeni prigovor u najkraćem, a najkasnije u zakonskom roku. 

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom Banke ili ukoliko Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora, izuzetno u produženom roku za još 15 (petnaest) dana, na jasan i razumljiv način, možete u roku od 6 (šest) meseci od prijema odgovora, odnosno od isteka navedenog roka za odgovor, u pisanoj formi podneti i pritužbu Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, ulica Nemanjina broj 17, 11000 Beograd, ili na Poštanski fax 712, 11000 Beograd. Takođe, pritužbu možete podneti i popunjavanjem forme za podnošenje pritužbi, kojoj se pristupa preko prezentacije Narodne banke Srbije, klikom na tekst Podnesite pritužbu / prigovor na rad davaoca finansijskih usluga, na internet stranici www.nbs.rs. Možete pokrenuti i postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije radi vansudskog rešavanja spornog odnosa. 
 

Vaša ProCredit Banka

Da li ste klijent?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.