Skip to main content

Podnošenje prigovora

Način podnošenja prigovora

Poštovani klijenti, 

U skladu sa važećom regulativom, obaveštavamo Vas da,  ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom ili imate primedbu na radne procese, možete uputiti zvaničan prigovor ProCredit Bank a.d. Beograd (dalje: Banka), kao davaocu finansijskih usluga, u roku od tri godine (fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici, pravna lica ukoliko se prigovor odnosi na platne usluge, kao i davaoci sredstava obezbeđenja potraživanja Banke prema navedenim kategorijama klijenata), odnosno u roku od 60 dana od saznanja za povredu, a najkasnije u roku od tri godine (pravna lica – izuzev kada se predmet prigovora odnosi na platne usluge), počev od dana kad je učinjena povreda prava ili pravnog interesa, i to u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

 

  • Lično u poslovnim prostorijama Banke, predajom pismenog prigovora službeniku Banke.
  • Dostavljanjem pismenog prigovora poštom na adresu:

ProCredit Bank a.d. Beograd
Služba za kontrolu usklađenosti i sprečavanje pranja novca 
Milutina Milankovića br. 17
11070 Novi Beograd
(sa naznakom: prigovor)

  • Elektronskom poštom na e-mail adresu: srb.prigovor@procredit-group.com
  • Putem forme na početnoj stranici internet prezentacije Banke 
  • U elektronskom obliku, kod ugovaranja usluga putem zaključenja ugovora na daljinu, koristeći ono sredstvo komunikacije na daljinu kojim je zaključen ugovor na koji se prigovor odnosi.

 

Banka će Vam, shodno zakonskoj obavezi, uputiti zvaničan odgovor na primljeni prigovor u najkraćem, a najkasnije u zakonskom roku. 
Ukoliko niste zadovoljni odgovorom Banke ili Vam Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora, izuzetno u produženom roku od još 15 (petnaest) dana, na jasan i razumljiv način, možete:

  1. u roku od šest meseci od prijema odgovora, odnosno od isteka roka za odgovor, podneti pritužbu* Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga putem pošte na adresu Narodna banka Srbije, Poštanski fah 712, 11000 Beograd ili putem internet prezentacije Narodne banke Srbije www.nbs.rs, popunjavanjem forme za podnošenje pritužbi, kojoj se pristupa preko početne strane prezentacije Narodne banke Srbije, klikom na tekst Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga/predlog za posredovanje
  2. pokrenuti postupak posredovanja* pred Narodnom bankom Srbije radi vansudskog rešavanja spornog odnosa, podnošenjem predloga za posredovanje u pismenoj formi putem pošte na adresu Narodna banka Srbije, Poštanski fah 712, 11000 Beograd ili elektronski putem internet prezentacije Narodne banke Srbije www.nbs.rs, klikom na tekst Podnesite pritužbu / prigovor na rad davaoca finansijskih usluga/predlog za posredovanje. 

*Napomena: Pravo na podnošenje pritužbe i predloga za posredovanje ne odnosi se na pravna lica, ukoliko je predmet prigovora ugovor o kreditu, ugovor o depozitu, ugovor o sefu i ugovor koji se odnosi na devizne, devizno-valutne i menjačke poslove, ugovor o izdavanju garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao), kao i druge usluge koje banka pruža u skladu sa zakonom, izuzev platnih usluga, u smislu zakona kojim se uređuju platne usluge. 
 

Vaša ProCredit Banka

Da li ste klijent?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.