Skip to main content
krediti sa garancijom drzave

Krediti sa garancijom države

O kakvoj vrsti kredita je reč?

ProCredit banka započela je sa odobravanjem kredita za likvidnost i obrtna sredstva uz garanciju države,

Pravo da konkurišu za kredite ovog tipa imaju:

  • preduzetnici i pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji
  • poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre koja su razvrstana u mikro, mala i srednja preduzeća i koja ispunjavaju uslove za dobijanje ovih kredita. 

Svi uslovi finansiranja i dodatni kriterijumi su definisani Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2" (Službeni glasnik RS", br. 57/20 od 16.04.2020) koju propisuje Vlada Republike Srbije.

Prednosti kredita sa garancijom države

Glavne prednosti kredita uz garanciju države su povoljne kamatne stope ali i činjenica da se plasmani mogu plasirati bez obezbeđenja.

Pogledajte detaljnije informacije

Namena kredita

Krediti su namenjeni održavanju tekuće likvidnosti i finansiranju robe/obrtnih sredstava.

Ročnost kredita

Krediti mogu biti ročnosti do 36 meseci uključujući i grejs period u trajanju od 9 do 12 meseci.

Način otplate

Otplata kredita vršiće se u mesečnim ratama.

Valuta kredita

  • Dinarski i/ili
  • Indeksirani u evrima

Maksimalni iznos pojedinačnih kredita

  • 25% prihoda iz 2019. godine na bazi završnog računa za 2019. (za statisticke svrhe)
  • Do 3 miliona evra

Ukupan iznos garantne šeme

Ukupan iznos garancije, kojim može da bude pokriveno 80% iznosa svakog pojedinačnog kredita je ograničen budžetom Republike Srbije, te će biti raspodeljen po principu „first-come first serve“, što praktično znači da će sredstva biti raspodeljena hronološki, u odnosu na to koji zahtev je prvi pristigao.

Zainteresovani ste? Pošaljite nam upit i naši savetnici će vas ubrzo kontaktirati

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.