Skip to main content
oranje

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike

u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede za 2022. godinu

Program subvencionisanih kredita za poljoprivredu za 2022. godinu

ProCredit banka je počela sa prijemom zahteva za ovogodišnji program subvencionisanih kredita u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.

Pogledajte osnovne informacije o ovogodišnjem programu Ministarstva poljoprivrede.

Namena kredita

1. Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom,

1a. Nabavka kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina,

2. Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva:

  • seme i sadni materijal,
  • mineralno i organsko đubrivo,
  • sredstva za zaštitu bilja.

3. Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu,

4. Nabavku hrane za životinje,

5. Investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Uslovi

U skladu sa konkursom Ministarstva poljoprivrede

Iznos kredita

  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
  • Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Možete koristiti više kredita za različite svrhe unutar gore navedenih maksimalnih iznosa za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. 

Otplata kredita

  • mesečni,
  • tromesečni,
  • šestomesečni i
  • godišnji anuiteti.
Želite više informacija? Zakažite razgovor sa našim savetnicima za poljoprivredu

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.