Skip to main content

Izuzetni rezultati ProCredit Grupe u prvih 9 meseci 2023. godine

ProCredit je ostvario izuzetan rezultat u prvih devet meseci ove godine i prinos na kapital od 13,6%; sve banke ProCredit grupe u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi doprinele su poboljšanim operativnim i finansijskim performansama:

  • Rezultat od 94,0 miliona evra u 9 meseci 2023. odgovara povratu na kapital od 13,6%, što je u skladu sa srednjoročnim smernica grupe
  • Visoka diversifikacija pozitivnog razvoja, pri čemu svih deset grupa banaka u Jugoistočnoj Evropi i Istočnoj Evropi doprinose višim rezultatima
  • Neto kamatna marža od 3,6%, za oko 50 baznih poena je viša nego u 9M 2022.
  • Dobar nivo troškovne efikasnosti, jer se odnos troškova i prihoda poboljšao na 58,7%
  • Trošak rizika od 20 baznih poena, što odražava stabilan kvalitet kreditnog portfolija i konzervativni profil rizika
  • Posebno dobar rast depozita od 10,3%; krediti su porasli za 1,9%, uz pozitivnu dinamiku rasta u K2 i K3
  • Snažan rezultat u prvih 9M doprineo je povećanju očekivanja za finansijsku 2023. godinu, kako je objavljeno 26. oktobra 2023.

Frankfurt na Majni, 14. novembar 2023. – ProCredit grupa, koja je uglavnom aktivna u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi, prijavila je izuzetan finansijski rezultat od 94,0 miliona evra za prvih devet meseci 2023. Prinos na kapital značajno je poboljšan na nivo od 13,6 %, što je u skladu srednjoročnim smernicama Grupe. Snažan rezultat je uglavnom vođen kontinuiranom pozitivnom dinamikom neto kamatne marže, kao i poboljšanim odnosom troškova i prihoda od 58,7%. Stabilni pokazatelji kreditnog rizika doveli su do umerenih troškova rizika od 20 baznih poena, što takođe uključuje dodatne rezerve za gubitke uknjižene u trećem kvartalu za operacije Grupe u Ukrajini. Kao rezultat snažnog operativnog i finansijskog razvoja grupe, Upravni odbor je 26. oktobra 2023. odlučio da ponovo podigne smernice za finansijsku 2023. godinu.
Kreditni portfolio je povećan za 119 miliona evra ili 1,9% u prvih devet meseci godine (9M 2022: 6,2%). U drugom i trećem kvartalu ostvaren je rast od 165 miliona evra ili 2,7%. Od kraja godine, depoziti su se povećali za 649 miliona evra ili 10,3% (9M 2022: 8,0%), što se posebno može pripisati klijentima iz segmenta stanovništva. U poređenju sa periodom prethodne godine, odnos depozita i kreditnog portfolija povećan je za 16,3 procentna poena na dobar nivo od 111,4% (9M 2022: 95,1%). CET1 koeficijent je iznosio 14,9% na kraju trećeg kvartala; povećanje tokom godine je pre svega zbog pripisivanja međuprofita (manje 1/3 za dividende) kao i veće efikasnosti RWA (rizikom ponderisane aktive).
 

Snažan razvoj rezultata u celoj Grupi


Devetomesečni rezultat grupe od 94,0 miliona evra znatno je viši nego u periodu prethodne godine (9M 2022: 17,3 miliona evra) i odgovara povratu na kapital od 13,6% (9M 2022: 2,7%).
Operativni prihod grupe povećan je za 22,1%, podstaknut i višim neto prihodom od kamata i višim neto prihodom od naknada i provizija. Neto prihod od kamata povećan je za 52,6 miliona evra ili 27,4% na 244,7 miliona evra (9M 2022: 192,1 milion evra), pošto je rast prihoda od kamata više nego nadoknadio povećanje rashoda od kamata. Neto kamatna marža se do sada ove godine povećala za oko 50 baznih poena, rastući na 3,6% uglavnom zbog viših ključnih kamatnih stopa. U K3 neto kamatna marža iznosi 3,9%.
Sa 43,2 miliona evra, neto prihod od naknada i provizija bio je 7,4% viši u odnosu na isti period prethodne godine (9M 2022: 40,2 miliona evra). Posebno pozitivno su se razvijali prihodi od transakcijskog i kartičnog poslovanja. Neto ostali poslovni prihodi doprineli su ukupnoj zaradi sa 13,2 miliona evra (9M 2022: 14,3 miliona evra); relativni pad od 1,1 milion evra posledica je jednokratnih pozitivnih efekata u periodu prethodne godine.
Sveukupno, operativni prihod Grupe poboljšan je za 54,5 miliona evra, dok su troškovi zaposlenih i administrativni troškovi porasli za 27,1 milion evra. Ovo je dovelo do vidljivog poboljšanja odnosa troškova i prihoda za 2,0 procentna poena na 58,7% (9M 2022: 60,7%) i snažnog povećanja dobiti pre oporezivanja od 27,4 miliona evra ili 28,3%.
Ispravke vrednosti od 9,0 miliona evra (9M 2022: 79,1 miliona evra) odgovaraju trošku rizika od 20 baznih poena. Pokazatelji kreditnog rizika u fazi 3 grupe dodatno su poboljšani u odnosu na već dobre nivoe zabeležene na kraju 2022. U trećem kvartalu je knjižena ispravka vrednosti od 8,5 miliona evra, uglavnom u odnosu na poslovanje Grupe u Ukrajini. Na nivou Grupe, učešće kredita u kašnjenju smanjeno je sa 3,3% na kraju godine na 3,0%. Za Grupu bez Ukrajine, ovaj pokazatelj je takođe blago smanjen sa 2,4% na 2,3%.
Pozitivan operativni i finansijski razvoj grupe u 9 meseci 2023. podržalo je svih deset banaka u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi. U Jugoistočnoj Evropi ostvaren je rezultat od 72,4 miliona evra, što odgovara prinosu na kapital od 14,2%. U Istočnoj Evropi, rezultat od 36,3 miliona evra je ekvivalentan povratu na kapital od 23,0%.

ProCredit Bank Ukrajina sa pozitivnim doprinosom rezultata i stabilnim kvalitetom kreditnog portfolija

ProCredit Bank Ukraine je zabeležila devetomesečni rezultat od 16,4 miliona evra (9M 2022: -43,2 miliona evra), što predstavlja prinos na kapital od 33,4%. Od početka godine rezervisanja za gubitke iznose 6,1 milion evra (9 meseci 2022: 73,1 milion evra) i uglavnom se odnose na raskid ugovora o žitu koji se tiče Rusije i Ukrajina od 17. jula 2023, te očekivani uticaj na agro kreditni portfolio. Kreditni portfolio banke je od početka godine smanjen za 39,0 miliona evra zbog strogo kontrolisanog novog poslovanja, dok su depoziti zabeležili snažan rast od 133,5 miliona evra. Udeo kredita sa kašnjenjem iznosio je 10,5% na kraju trećeg kvartala (31. decembra 2022: 11,9%).

Komentari Upravnog odbora na povećane izglede za 2023. objavljeni su 26. oktobra 2023

Dana 26. oktobra 2023. godine, Upravni odbor je podigao izglede za finansijsku 2023. godinu, dovodeći smernice za prinos na kapital na nivo svojih srednjoročnih izgleda od oko 12% (sa rasponom od plus/minus 1 procentni poen). Ranije vođeni raspon prinosa na kapital bio je 8%-10%. Ažurirane smernice su sada zasnovane na pretpostavljenoj ceni rizika do 30 baznih poena (ranije: do 45 baznih poena). Odnos troškova i prihoda se sada očekuje na 60% - 62% (ranije: 62 - 64%). Predviđa se rast kreditnog portfolija u procentualnom opsegu od niskog do srednjeg jednocifrenog (ranije: srednjeg jednocifrenog procenta). Ažurirani rasponi smernica i dalje su podložni negativnim pretpostavkama za četvrti kvartal godine; posebno, oni nastavljaju da vode računa o tekućim ratnim dešavanjima u Ukrajini i povezanim neizvesnostima.

Izgledi za CET1 koeficijent preko 13% i koeficijent leveridža od oko 9% potvrđeni su tokom ovih prilagođavanja. Za potrebe izračunavanja pokazatelja kapitala, jedna trećina privremene dobiti za finansijsku godinu je akumulirana za isplatu dividende u 2024. godini.

Predsednik upravnog odbora Hubert Špehtenhauzer: „Naše devetomesečne rezultate vidimo kao snažnu potvrdu veoma dobrog napretka u Grupi. Posebno smo zadovoljni snažnim radom naših klijenata - malih i srednjih preduzeća i činjenicom da su svih naših deset banaka u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi uspele da povećaju svoj doprinos profitu grupe u odnosu na prethodnu godinu. U pozadini našeg veoma granularnog i raznovrsnog pozitivnog razvoja, ponovo smo podigli naše smernice za tekuću godinu i sada očekujemo da ćemo ostvariti povraćaj na kapital na nivou naše srednjoročne ambicije od oko 12%. Važno je napomenuti da još uvek vidimo neizvesnosti zbog izazovnog radnog okruženja na nekim tržištima, kao i rizike od još uvek aktuelnog rata u Ukrajini. Međutim, ostajemo sigurni i verujemo da naši 9M rezultati naglašavaju naše srednjoročne ciljeve i demonstriraju srednjoročni i dugoročni potencijal zarade našeg poslovnog modela. Pored naših finansijskih rezultata, želimo ponovo da istaknemo uspešnu pravnu konverziju u akcionarsko društvo koju smo završili u ovom kvartalu. Uvereni smo da možemo dodatno ojačati našu poziciju na tržištima kapitala i u 2024. godini. Stoga, sa zadovoljstvom najavljujem naš drugi Dan tržišta kapitala koji će se održati 21. marta 2024. godine, na kojem želimo da predstavimo naše strateške inicijative i ambicije za 2024. finansijsku godinu.”