FleX Minus 

 • Kamata samo 9% na godišnjem nivou 
 • U visini dve plate
 • Plaćate kamatu samo za dane korišćenja  
 • Bez troškova obrade 

Reprezentativni primer Flex Minus

Internet i mobilno Bankarstvo 

 • Sve transakcije  potpuno besplatne, bez provizije
 • Stalan uvid u svoje lične finansije
 • Upravljanje svojim računima bilo kada i bilo gde 
 • Transfer novca sa Flex štednje 
 • Besplatne SMS poruke o odlivu i transakcijama karticom

 

  Srednji kurs

  • Transfer novca sa deviznog računa na dinarski i obrnuto
  • Konverzija do 1.000€ mesečno po srednjem kursu NBS na dan
  • Mogućnost uplate/isplate do 5.000 eur dnevno na eurskim bankomatima u Zoni 24/7(RSD/EUR)

  Oročena i Flex Štednja 

  Štednja u našoj banci sa atraktvnom kamatama: 

  • Klasik Štednja 
  • Flex Štednja

   

  Visa Direct kartica

  • Beskontaktna plaćanja u zemlji ili inostranstvu
  • 5 besplatnih podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka mesečno
  • Mogućnost uplate/isplate do 5.000 eur dnevno na eurskim bankomatima u Zoni 24/7(RSD/EUR)
  • Rok važenja kartice 5 godina

   

  Investicioni krediti 

  • Fiksna kamata u dinarima 9%, bez učešća
  • Bez troškova održavanja kreditne partije
  • Za adaptaciju, rekonstrukciju stambenog prostora i EE
  • Za kupovinu automobila 

  Reprezentativni primer Investicioni krediti

  Stambeni Krediti

  • Bez životnog osiguranja
  • Bez NKOSK
  • Bez troškova održavanje kreditne partije 
  • Realizacija u roku od 7 dana i mogućnost preliminarne odluke 

  Reprezentativni primer Stambeni krediti 

  Doživite ProCredit Direct u 4 koraka

  • 1
   Current: Kontakt podaci
  • 2
   Lični podaci
  • 3
   Podaci iz lične isprave
  • 4
   Završi
   Da li želite dodatne usluge uz total račun?
  Uslovi
  Napomena: Banka je dužna da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta. 
  ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditbank.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti prilikom popunjavanja online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su joj poznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Banke, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, spoljnim revizorima Banke, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri Privrednoj komori Srbije, licima i organima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke. 
  Posetilac sajta je saglasan da Banka može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (o polu, osuđivanosti i bračnom stanju) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, za realizaciju naplate potraživanja i radi zaštite od povrede prava Banke i u drugim sličnim okolnostima. Banka ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo na sajtu www.procreditbank.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Banke, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Banka, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Banka može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Banke i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj bankarskoj grupi ili ugovornog partnera.
  Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.
  Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Banku da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Banka nudi informišući o tome Banku, u pisanoj formi.

  Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.

  Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Banka vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Banke zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
  Banka podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Banke. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Banci, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Banka dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Banci u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, posetilac sajta je dužan da Banci nadoknadim opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva obrada nije dozvoljena, a Banka čuva podatke u rokovima predviđenim propisima. U slučaju da se utvrdi da je u pitanju nedozvoljena obrada podataka o ličnosti posetilac sajta imam pravo da preduzmem mere definisane pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

  Posetilac sajta je saglasan i izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditbank.rs, Banka vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Banci za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.