Poslovna etika

 

Deo misije ProCredit Grupe je da definiše i postavi standarde u finansijskom sektoru u kome poslujemo.


Želimo da napravimo razliku i to ne samo u segmentu tržišta koji pokrivamo i kvalitetu finansijskih usluga koje pružamo, već i u pogledu poslovne etike i ekoloških pitanja koja su potpuno integrisana u naš poslovni model.


Naše korporativne vrednosti imaju ključnu ulogu u svemu tome. Iz tog razloga, uspostavili smo pet osnovnih principa na kojima se zasniva poslovanje svih ProCredit institucija:

 

Transparentnost


Klijentima, javnosti i našim zaposlenima pružamo transparentne informacije.
Na primer, trudimo se da naši klijenti u potpunosti razumeju uslove ugovora koje zaključuju sa nama, a uz sve to angažovani smo i na polju finansijske edukacije u cilju podizanja svesti javnosti o opasnostima netransparentnih finansijskih ponuda.


Kultura otvorene komunikacije


Komuniciramo međusobno na otvoren, fer i konstruktivan način. Konfliktima na radnom mestu pristupamo profesionalno, radeći zajedno na pronalaženju rešenja.

Društvena odgovornost i tolerancija


Našim klijentima nudimo pouzdane i dobro utemeljene savete. Pre nego što ponudimo kredite klijentima, mi procenjujemo njihovu ekonomsku i finansijsku situaciju, njihov poslovni potencijal i njihovu mogućnost otplate kako bi se izbegla prezaduženost i pružile odgovarajuće finansijske usluge.


Pored toga, svim klijentima i zaposlenima pristupamo uz poštovanje i uvažavanje, bez obzira na njihovo poreklo, boju kože, jezik, pol ili verska uverenja.


Takođe, vodimo računa o tome da se zahtevi za kredite procenjuju i iz ugla usklađenosti podnosioca zahteva sa našom etičkom poslovnom praksom.


Svoje finansijske usluge ne pružamo preduzećima ili pojedincima ukoliko se sumnja da praktikuju rad koji je nebezbedan, štetan za životnu sredinu ili se kosi sa moralnim principima, što se posebno odnosi na korišćenje dečje radne snage. Ovaj deo poslovanja regulisan je uz pomoć: Lista isključenih delatnosti


Visoki profesionalni standardi


Naši zaposleni preuzimaju ličnu odgovornost za kvalitet svog rada i konstantno rade na svom profesionalnom razvoju.


Lični integritet i posvećenost


Od svih zaposlenih u ProCredit grupi u svakom trenutku se očekuje potpuna iskrenost, a sva kršenja ovog principa se rešavaju na brz i odlučan način.
Ovi principi predstavljaju osnovu naše korporativne kulture i aktivno se primenjuju u našem svakodnevnom poslovanju. Oni su navedeni i u Kodeksu ponašanja naše banke, koji prevodi principe ProCredit grupe u praktične smernice za sve naše zaposlene.

 

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja

 

Sistem uzbunjivanja

 

ProCredit banka, koja posluje u okviru ProCredit grupe je razvojno orijentisana banka koja se drži visokih etičkih standarda u  svom poslovanju sa posebnim osvrtom na uticaj na prirodno okruženje i društvenu zajednicu. 
U okviru same banke aktivno promovišemo otvorenu komunikaciju koja se temelji na zajedničkom "etičkom kompasu" i stvorili smo  profesionalnu klimu čija je osnova iskrena i verodostojna komunikacija.

 

Stoga nudimo otvorenu radnu atmosferu koja omogućava svim našim zaposlenima  da direktno  komuniciraju sa pretpostavljenima , ljudskim resursima, internom  revizijom, službenikom za usklađenost ili menadžmentom banke. Pored toga banka ima definisane kanale  komunikacije putem kojih su omogućene prijave nepravilnosti koje po slobodnoj volji podnosioca mogu biti i anonimne ili ne.
Svi zaposleni i menadžeri ProCredit banke, kao i naši klijenti, poslovni partneri i šira javnost, imaju mogućnost prijave uočenog ponašanja koje je eventualno nezakonito, prevarno ili neetično. 

 

Ako želite da prijavite  informacije ove vrste, a u vezi su  sa našim poslovnim aktivnostima, poput kršenja našeg Kodeksa ponašanja, internih pravila ili postupaka, kao i kršenja zakona, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese srb.etika@procredit-group.com


Banka će sve  žalbe razmotriti dosledno, sa dužnom pažnjom i primenom jednakih standarda.