Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukama Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga i pravnog lica („Sl.glasnik RS“ br.1/2019) i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) obaveštavamo Vas da,  ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom ili imate primedbu na radne procese, možete uputiti zvaničan prigovor ProCredit Banci (dalje: Banka), davaocu usluga, u roku od 3 (tri) godine od dana kad je učinjena povreda prava ili pravnog interesa, i to u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

  • Lično u svim poslovnicama Banke na teritoriji Republike Srbije, neposrednom predajom pisanog prigovora službeniku Banke.
  • Poštom u formi klasičnog pisma slanjem na adresu:

              ProCredit Bank a.d. Beograd
              Službenik za brigu o klijentima
              Milutina Milankovića br. 17
              11070 Novi Beograd

Banka će Vam, shodno zakonskoj obavezi, uputiti zvaničan odgovor na primljeni prigovor u najkraćem, a najkasnije u zakonskom roku.

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom Banke ili ukoliko Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora, izuzetno u produženom roku za još 15 (petnaest) dana, na jasan i razumljiv način, možete u roku od 6 (šest) meseci od prijema odgovora, odnosno od isteka navedenog roka za odgovor, u pisanoj formi podneti i pritužbu Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, na adresu poštanski fah 712, ili e-mailom na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije označenu na njenoj internet prezentaciji. Adresa Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka je ul. Kralja Petra 12, 11000 Beograd. Takođe možete pokrenuti postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije, sa ciljem vansudskog rešavanja spornog odnosa.

Vaša ProCredit Banka