Kontrola usklađenosti i sprečavanja pranja novca u Banci

Oslanjajući se na Nacionalnu strategiju Srbije na polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ProCredit banka ima čvrst pristup borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što i sprovodi kroz svoje procedure i interne akte.
 
Republika Srbija je usvojila zakone i podzakonske akte zasnovane na direktivama Evropske Unije i standardima postavljenim od strane FATF (Financial Action Task Force), kojima sprovodi borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao deo ProCredit grupe, Banka je u obavezi da poštuje i standarde koje postavlja ProCredit Holding na ovom polju. Kontrolu poštovanja internih procedura i politika sprovodi nemački regulator BaFin, a kontrolu poštovanja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sprovodi Narodna Banka Srbije.
 
Kompletan okvir sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou Banke svodi se na sledeće:

Imenovanje Službenika za sprečavanje pranja novca

Banka je u obavezi da imenuje odnosno ovlasti lice i njegove zamenike za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou cele Banke. Shodno tome, svaka filijala je u obavezi da imenuje odnosno ovlasti lice koje će se baviti poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nivou filijale.

„Customer Due Dilligence“ pristup

Banke je usvojila proceduru „Upoznaj svog klijenta“ koja predviđa kategorizaciju klijenata prema stepenu rizičnosti.

Klasifikacija klijenata po rizičnosti

Banka je sprovela klasifikaciju svojih klijenata u cilju procene rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i kriminalnih aktivnosti i u skladu sa tim sprovodi adekvatan monitoring.

Monitoring transakcija i klijenata

U cilju otkrivanja potencijalno sumnjive aktivnosti, Banka koristi IT sistem propisan od strane ProCredit Holdinga. SIRON software je IT rešenje koje omogućava adekvatan monitoring klijenata i transakcija, kao i proveru lica na sankcionim listama.

Prijavljivanje sumnjivih klijenata

Službenici za sprečavanje pranja novca prijavljuju sumnjive klijente odnosno transakcije Upravi za sprečavanje pranja novca, u svim situacijama kada postoji rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

Obuka zaposlenih i podizanje svesti o sprečavanju pranja novca

Jedan od najvažnijih mehanizama u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma je redovan trening zaposlenih u cilju podizanja svesti o riziku od pranja novca i finansiranja terorizma i načinima borbe protiv istog.

Uspostavljanje poslovne saradnje sa klijentom

 
U interesu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, prilikom otvaranja računa i uspostavljanje bilo kog oblika poslovne saradnje sa klijentom, Banka vrši identifikaciju klijenta, zahteva određenu dokumentaciju o klijentu i poreklu njegovih sredstava.
 
ProCredit Banka ne otvara anonimne račune, ne uspostavlja saradnju sa fiktivnim pravnim licima i shell bankama.