Subvencionisani krediti sa Ministarstvom poljoprivrede

ProCredit banka je počela sa prijemom zahteva za ovogodišnji program subvencionisanih kredita u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, kao i zahteva za kredite za likvidnost predviđenih Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima u otežanim ekonomskim uslovima nastalim usled COVID-19.

Tim povodom, upoznajemo vas sa osnovnim informacijama o ovogodišnjem programu Ministarstva poljoprivrede.


Namena kredita:

1)  Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu Uredbom;

1a) Nabavka kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina;

2)   Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;

3)   Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

4)   Nabavku hrane za životinje;

5)   Investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

6)   Likvidnost.
 

Uslovi :

U skladu sa konkursom Ministarstva poljoprivrede

 

Iznos kredita

  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
  • Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.
  • ZA LIKVIDNOST ukupan iznos kredita za sve klijente iznosi 3.000.000 RSD

Pojašnjenja radi, klijent ne može koristiti kredit za nabavku FA/WC u iznosu od  6 miliona RSD i kredit za likvidnost u iznosu od 3 miliona RSD.
Klijent može koristiti više kredita za različite svrhe unutar gore navedenih maksimalnih iznosa za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. 

 

Otplata kredita

  • Mesečni, tromesečni, šestomesečni i godišnji anuiteti

Zakažite razgovor

* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.