ProCredit Bank a.d. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd

U Beogradu, 26.06.2020. godine

KLIJENTIMA BANKE - DUŽNICIMA PO KREDITNIM PROIZVODIMA
 

Poštovani klijenti, 

 

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020), kojom se utvrđuju mere i aktivnosti u uslovima pandemije izazvane COVID-19, a sve u cilju predupređivanja negativnih efekata po građane i privredu izazvanih mogućim problemima u otplati kredita, ProCredit Bank a.d. Beograd ovim putem vas obaveštava o prestanku mogućnosti korišćenja zastoja (moratorijuma) u otplati kredita, zaključno sa 30.06.2020. godine.

Svi klijenti koji su imali zastoj u otplati obaveza, počev od 30. juna, nastavljaju da otplaćuju svoje obaveze shodno ugovorenoj dinamici, u zavisnosti od datuma dospeća obaveza prema važećem planu otplate pre primene moratorijuma.

Banka će svim klijentima čiji su kreditni proizvodi trenutno u moratorijumu, dostaviti novi plan otplate kojim će sve kreditne obaveze (anuiteti, rate ili mesečne obaveze po kamatama) koje su dospele u toku moratorijuma, biti raspoređene na ročnost utvrđenu novim planom otplate, shodno Odluci Narodne banke Srbije. Pored novog plana otplate, svim klijentima će biti poslato i propratno pismo  sa mogućnošću da se klijent u roku od pet dana izjasni  o alternativnim načinima otplate objavljenim na sajtu Narodne banke Srbije. 

 

S poštovanjem, 

Vaša ProCredit Banka