ProCredit Bank a.d. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd

 

U Beogradu, 22.12.2020. godine

 

KLIJENTIMA BANKE - DUŽNICIMA PO KREDITIMA I KREDITNIM PROIZVODIMA


Ponuda za prihvatanje olakšica u otplati obaveza 

 

Poštovani klijenti,


U skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke u okviru adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 od 15.12.2020. g. ("Sl. glasnik RS", br.150/2020) kao i dopunom navedene Odluke  od 13.03.2021. g. ("Sl. glasnik RS", br.21/2021) (u daljem tekstu: Odluka), kojom se propisuju mere i aktivnosti koje je banka dužna da primenjuje u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, omogućavanjem olakšica u otplati obaveza dužnicima, ProCredit Bank a.d. Beograd (dalje: Banka) ovim putem upućuje obaveštenje svojim dužnicima koji nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema banci, odnosno koji imaju poteškoće u izmirenju svojih obaveza, da mogu podneti banci zahtev za odobravanjem olakšica u skladu sa Odlukom. Olakšice se mogu primeniti na kredite, revolving kreditne linije, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu i kreditne kartice.

Da bi mogli da koristite olakšice neophodno je da ispunjavate sva tri navedena kriterijuma:

 • Da niste u mogućnosti da izmirujete obaveze prema banci, odnosno možete imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
 • Da na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, niste bili u statusu neizmirenja obaveza u Banci, u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke;
 • Da na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje po osnovu Vaših kreditnih obaveza nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u Banci.

Nemogućnost za izmirenje obaveza prema Banci u zavisnosti od kategorije klijenta podrazumeva ispunjenje jednog od navedenih kriterijuma:

 

FIZIČKA LICA

 • Da ste na dan stupanja na snagu ove odluke, odnosno na dan 28. februara 2021. godine  u docnji dužoj od 30 dana ne manje od 1.000 dinara po osnovu bilo koje obaveze prema banci proistekle iz proizvoda na koje se ova odluka primenjuje.
 • Da na dan podnošenja zahteva imate status nezaposlenog lica. Da bi ovaj kriterijum smatrali zadovoljenim potrebno je da Banci dostavite uverenje o nezaposlenosti koje izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje, ili Uverenje iz PIO fonda da nisu uplaćivani porezi i doprinosi ili potvrdu od poslednjeg poslodavca da je došlo do raskida radnog odnosa.
 • Da ste u poslednja tri meseca ostvarili prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organakoja iznosi 59.698 rsd neto (izvor Republički zavod za statistiku). Ukoliko zaradu ne primate preko računa u ProCredit banci, da bi ovaj kriterijum smatrali zadovoljenim potrebno je da Banci dostavite izvod sa tekućeg računa na koji primate zaradu za poslednja tri meseca od datuma zahteva za olakšicom.
 • Da stepen kreditne zaduženosti vaše zarade prelazi 40%, a da ste u poslednja tri meseca ostvarili prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara. Ukoliko zaradu ne primate preko računa u ProCredit banci, da bi ovaj kriterijum smatrali zadovoljenim potrebno je da Banci dostavite izvod sa tekućeg računa na koji primate zaradu u periodu od 01.12.2019 do datuma zahteva za olakšicom.
 • Da je banka na osnovu Vašeg obrazloženog zahteva, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenila da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje Vašeg finansijskog položaja i time na mogućnost da uredno izmirujete svoje obaveze prema banci.

PRIVREDNA DRUŠTVA, PREDUZETNICI I POLJOPRIVREDNICI

 • Za privredna društva, da ste na dan stupanja na snagu ove odluke, odnosno na dan 28. februara 2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u iznosu većem od 1% potraživanja po proizvodu, ali ne manjem od 10,000 rsd, po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se ova odluka primenjuje.
 • Za preduzetnike i poljoprivrednike da ste na dan stupanja na snagu ove odluke, odnosno na dan 28. februara 2021. godine  u docnji dužoj od 30 dana ne manje od 1.000 dinara po osnovu bilo koje obaveze prema banci proistekle iz proizvoda na koje se ova odluka primenjuje
 • Da ste u periodu do dana podnošenja zahteva za primenu olakšice imali pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini. Da bi ovaj kriterijum smatrali zadovoljenim potrebno je da Banci dostavite PDV prijave za 2020. godinu i za isti period u 2019. godini, ili bruto bilans na mesec koji prethodi datumu podnošenja zahteva kao i za isti period u 2019. godini, ili završni račun za 2020. i 2019. godinu, ili potvrdu o ostvarenom prometu po računu za 2020. i 2019. godinu ( u slučaju poljoprivrednika).
 • Da je došlo do prekida u Vašem poslovanju u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19. Da bi ovaj kriterijum smatrali zadovoljenim potrebno je da Banci dostavite potvrdu sa APR-a (za preduzetnike), odnosno Odluku zastupnika (za pravna lica) da je došlo do prekida u Vašem poslovanju u navedenom periodu, ukoliko je do prekida došlo usled odluke osnivača/zastupnika.  Kao potvrdu ispunjenosti ovog kriterijuma možete navesti i da je Vaša registrovana delatnost bila na listi regulatorne zabrane i da istu niste mogli da obavljate u periodu od najmanje 30 dana, a u skladu sa Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja.
 • Da je Banka na osnovu Vašeg obrazloženog zahteva, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenila da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje Vašeg finansijskog položaja i time na mogućnost da uredno izmirujete svoje obaveze prema banci.

 

Olakšice podrazumevaju sledeće:

 

 • Reprogram ili refinansiranje postojećih obaveza, a prema odluci kreditnog komiteta banke
 • Olakšice se mogu primeniti na kredite, revolving kreditne linije, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu i kreditne kartice
 • Mogućnost da olakšice koristite za jedan ili više kreditnih proizvoda
 • Korisnici olakšica su fizička lica, privredna društva, preduzetnici i poljoprivrednici
 • Bez dodatnih naknada, uključujući i trošak obrade kredita (osim troškova neophodnih za odobravanje olakšice koje ne utvrđuje Banka (Kreditni biro, Katastar nepokretnosti i sl.)
 • 6m odložene otplate glavnice (grejs period)
 • Mogućnost izbora plaćanja kamate obračunate za vreme trajanja grejs perioda u toku trajanja tog perioda ili po njegovom prestanku -  Ukoliko izaberete da plaćate kamatu po prestanku grejs perioda, ista se može pripisati dugu.
 • Kamata iz moratorijuma 1 i 2 ima poseban tretman i ostaje kakva je bila pre primena olakšica odnosno ta kamata se naplaćuje nakon prestanka grejs perioda inastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.
 • Iznos anuiteta po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita može biti maksimalno u visini anuiteta pre primene olakšica.
 • Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, ne mogu biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na prvobitno ugovorene uslove.
 • Mogućnost primene olakšica i za kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije za produženje otplate i nastavka subvencionisanja kamatne stope u periodu produženja otplate.

 

Ukoliko ispunjavate potrebne kriterijume i odlučite se za olakšice, potrebno je da zahtev i obaveznu dokumentaciju dostavite banci na jedan od sledećih načina:

 • Dostavljanjem zahteva i obavezne propratne dokumentacije navedene u zahtevu nadležnom službeniku Banke ili  na e-mejl adresu adresu srb.moratorijum@procredit-group.com 
 • Slanjem dokumentacije na adresu ProCredit bank ad Beograd,  Milutina Milankovića 17,  11000 Novi Beograd (sa naznakom za Moratorijum)

 

Zahtev za prihvatanje olakšice za fizička lica

Zahtev za prihvatanje olakšica za pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike


Banka će u roku od 30 dana od trenutka podnošenja zahteva i kompletne dokumentacije odlučiti o zahtevu i o tome obavestiti klijenta.

Rok za podnošenje zahteva od strane korisnika je najkasnije do 30. aprila 2021. godine na jedan od gore navedenih načina.

Reprezentativni primer amortizacionog dinarskog kredita nakon 18m otplate sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
Inicijalni iznos 5,000,000
Kamatna stopa 7.00%
     
  Osnovni ugovor Novi anuitetni plan
Glavnica 5,000,000 5,000,000
Inicijalni/novi odobren rok 36 37m + 6m grejs perioda
Kamata 567,014.68 668,589.63
Anuitet 154,639.18 146,941.80
Razlika u ukupno plaćenoj kamati - 101,575
Grejs period   6 meseci

 

 

Reprezentativni primer amortizacionog dinarskog kredita nakon 18m otplate bez plaćanja kamate tokom grejs perioda i pripisom kamate iz grejs perioda na ostatak duga
Inicijalni iznos 5,000,000
Kamatna stopa 7.00%
     
  Osnovni ugovor Novi anuitetni plan
Glavnica 5,000,000 5,000,000
Inicijalno odobren rok 36 37 + 6m grejs perioda
Kamata 567,014.68 581,018.90
Anuitet 154,596 152,142.09
Razlika u ukupno plaćenoj kamati - 107,191
Grejs period   6 meseci

 

 

Reprezentativni primer amortizacionog dinarskog kredita sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda, za refinansiranje obaveza za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu nakon 6 meseci od datuma isplate
  Osnovi ugovor za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Novi ugovor za dinarski kredit za refinansiranje obaveza za doz.prekoračenje po tekućem računu
Inicijalni iznos 500,000 502,625
Inicijalno odobren rok 12m 6m grejs period +15m
Kamatna stopa 9.00% 9.00%
Glavnica 500,000 502,625
Kamata 45,625.00 70,508.03
Anuitet - 35,585.16
Razlika u ukupno plaćenoj kamati - 27,508
Period trajanja grejsa   6 meseci

 

Reprezentativni primer amortizacionog dinarskog kredita bez plaćanja kamate tokom grejs perioda i pripisom kamate iz grejs perioda na ostatak duga, za refinansiranje obaveza za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu nakon 6 meseci od datuma isplate
  Osnovni ugovor za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Novi ugovor za dinarski kredit za refinansiranje obaveza za doz.prekoračenje po tekućem računu
Inicijalni iznos 500,000 502,625
Inicijalno odobren rok 12 6m grejs period +15m
Kamatna stopa 9.00% 9.00%
Glavnica 500,000 522,856
Kamata 45,625.00 51,531.27
Anuitet - 37,017.46
Razlika u ukupno plaćenoj kamati - 28,762
Period trajanja grejsa   6 meseci


S poštovanjem, 

Vaša ProCredit Banka