ProCredit Bank a.d. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd

 

U Beogradu, 31.07.2020. godine

 

KLIJENTIMA BANKE - DUŽNICIMA PO KREDITIMA I KREDITNIM PROIZVODIMA
Ponuda uvođenja zastoja (moratorijuma) u otplati 
 

Poštovani klijenti, 

 

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za  banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema od 27.07.2020.g. ("Sl. glasnik RS", br.103/2020), kojom se utvrđuju mere i aktivnosti u uslovima pandemije izazvane COVID-19, a sve u cilju predupređivanja negativnih efekata po građane i privredu izazvanih mogućim problemima u otplati kredita, ProCredit Bank a.d. Beograd (dalje: Banka) ovim putem upućuje ponudu svim  svojim dužnicima za korišćenje zastoja (moratorijuma) u otplati obaveza u trajanju od 01.08.2020. do 30.09.2020. godine.
  
Ovaj moratorijum će podrazumevati sledeće: 

 • Moratorijum se odnosi na obaveze dužnika po osnovu kredita i kreditnih proizvoda (dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, revolving kreditna linija, kreditne kartice) kao i na obaveze po osnovu drugih proizvoda banke (obaveze po osnovu izdatih bankarskih garancija)
 • Trajanje moratorijuma u periodu od 01.08.2020. do 30.09.2020. godine za sve proizvode koji imaju dospeće obaveza tokom perioda moratorijuma. Ukoliko imate dospele, a neizmirene obaveze iz jula meseca,  moratorijumom će biti obuhvaćene i te obaveze.
 • Za fizička lica, korisnike dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu sa inicijalnim dospećem do 30.09.2020. godine  usluga će biti produžena u istom iznosu koji je prvobitno odobren, na period od dodatnih 12 meseci u odnosu na inicijalni datum dospeća.
 • Redovna kamata koja se obračuna  na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma) biće  raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita. U slučaju da je dužnik privredno društvo, Banka će redovnu kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma
 • Obustava realizacije trajnih naloga 
 • Stopiranje obračuna zatezne kamate na neizmireno potraživanje iz perioda moratorijuma 
 • Obračunavanje zatezne kamate na potraživanja dospela pre početka moratorijuma i ravonomerno raspoređivanje na preostali rok otplate kredita
 • Nakon perioda moratorijuma, otplata se nastavlja po novom planu koji podrazumeva: 
 1. produžetak roka otplate  za 2 meseca, odnosno 3 meseca ukoliko se moratorijumom obuhvata i dospela, a neizmirena obaveza iz jula meseca 
 2. kamata obračunata tokom moratorijuma raspoređuje se na produženi period otplate i ne pripisuje se glavnici duga
 • Nakon isteka moratorijuma i dobijanja novih planova otplate, u roku od 7 dana možete se izjasniti, ukoliko želite da izmirite obaveze iz perioda moratorijuma na način drugačiji od onog predviđenog prethodnom tačkom i to:
 1. Izmirenjem svih obaveza po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom ( glavnicu i redovnu kamatu)
 2. Izmirenjem svih obaveza po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Napomena:
U skladu sa odredbama Odluke NBS od 28.07.2020. o uvođenju zastoja u otplati obaveza (moratorijum) svim privrednim društvima, preduzetnicima, i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, omogućen je moratorijum i za plaćanje naknada za proizvode po garancijskim i dokumentarnim poslovima u trajanju od 2  meseca, a  koji su aktivni na dan 01.08.2020. godine Primena Moratorijuma (zastoja) za plaćanje naknada za proizvode po garancijskim i dokumentarnim poslovima podrazumeva ukidanje trajnih naloga za automatsko povlačenje naknada po garancijama već od 01.08.2020. godine

Primer
Naknada za kvartalnu proviziju za aktivnu garanciju na dan 01.08.2020. dospeva npr 30.08.2020. godine Umesto da se trajnim nalogom Vaš račun zaduži 30.08.2020. Banka Vam izaje obračun na osnovu koga imate rok od 2 meseca da regulišete obavezu plaćanja. To je u ovom primeru do 30.10.2020. godine. Ukoliko se plaćanje naknade za takav proizvod ne izvrši do 30.10.2020. godine banka će aktivirati trajni nalog za naplatu provizije. U slučaju da se provizija za dokumetarne proizvode ne naplati i nakon aktiviranja trajnog naloga od tog dana (30.10.2020.) nastaje i kreće kašnjenje.
 

Ukoliko želite da nastavite sa redovnom otplatom Vaših obaveza i ne prihvatate predloženu ponudu, neophodno je da Banci dostavite izričitu izjavu  sa navođenjem broja partije za  koju odbijate ponudu ili navođenjem da odbijate ponudu po svim obavezama koje imate kod Banke, a na koje se ova ponuda odnosi, obavezno na jedan od sledećih načina:

 • dostavljanjem izjave* na e-mejl adresu srb.moratorijum@procredit-group.com, isključivo sa Vaše e-mejl adrese koju ste ranije dostavili Banci kao validan kanal komunikacije;
 • dostavljanjem izjave* putem Vaše e-banking aplikacije;
 • davanjem izjave lično u nekoj od poslovnica Banke ili nadležnom Savetniku
 • pozivanjem Kontakt Centra ProCredit banke , na broj telefona 0700 700 000 ili 0112057000
 • slanjem izjave na adresu ProCredit bank ad Beograd,  Milutina Milankovića 17,  11000 Novi Beograd (sa naznakom za Kontakt centar)
   

*Izjavu možete dati u samom tekstu e-mejla/poruke kroz e-banking, navođenjem najmanje imena i prezimena (naziva), JMBG/matičnog broja i  broja partije kreditnog proizvoda za koji odbijate moratorijum, ili popunjavanjem forme izjave:

Forma izjave

Rok za odbijanje ove ponude je 10 dana, počev od dana objave ponude na internet stranici Banke (najkasnije do kraja dana  10.08.2020.godine), dok će se u protivnom smatrati da ste ponudu prihvatili.

Ponuda se smatra uručenom danom objave na internet stranici Banke.

 

Reprezentativni primer amortizacionog dinarskog kredita za fizička lica, registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike
Datum odobrenja 01.02.2020.
Inicijalni iznos 5,000,000
Inicijalno odobren rok  36 meseci
Kamatna stopa 7.00%
Anuitet 154,596
 
  Osnovni ugovor Novi anuitetni plan
Glavnica 5,000,000  5,000,000 
Kamata  565,463.48 616,197.64
Anuitet* 154,596 156,232.79
Razlika u mesečnoj rati - 1,636.58
Klijent plaća više u odnosu na inicijalni ugovor - 50,734 
Period trajanja moratorijuma   01.08.2020-30.09.2020
Datum dospeća kredita 01.02.2023 01.04.2023
*Anuitet u novom anuitetnom planu je iskazan za visinu rate nakon moratorijuma

 

Reprezentativni primer amortizacionog dinarskog kredita za privredna društva
Datum odobrenja 01.02.2020.
Inicijalni iznos 5,000,000
Inicijalno odobren rok 36 meseci
Kamatna stopa 7.00%
Anuitet 154,596
 
  Osnovi ugovor Novi anuitetni plan
Glavnica 5,000,000  5,000,000 
Kamata 565,463.48 619,199.78
Anuitet* 154,596 156,329.63
Razlika u mesečnoj rati - 1,733.42
Klijent plaća više u odnosu na inicijalni ugovor - 53,736 
Period trajanja moratorijuma   01.08.2020-30.09.2020
Datum dospeća kredita 01.02.2023 01.04.2023
*Anuitet u novom anuitetnom planu je iskazan za visinu rate nakon moratorijuma

 

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje, FleX minus*
Iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja u RSD 50,000
Nominalna kamatna stopa  na godišnjem nivou (fiksna) 9,00%
Obračunata kamata tokom 
moratorijuma 1
(mart, april, maj) i moratorijma  2 (jul, avg.)
Obračun kamate tokom moratorijuma 2 (sept.)
 i nakon  moratorijuma (jun, okt.,dec.)
Mart 387.5 Jun 375
Apr. 375 Sept. 375
Maj 387.5 Okt. 387.5
Jul 387.5 Nov. 375
Avg 387.5 Dec. 387.5
  1925.0   1900.0
Period Ukupno obračunata kamata Datum dospeća kamate
Mart i Jun 762.5 01.07.2020
April i Sept. 750 01.10.2020
Maj i Okt. 775 01.11.2020
Jul i Nov. 762.5 01.12.2020
Avgust i Dec. 775 01.01.2021
  3,825.0  

*Reprezentativni primer uz pretpostavku da klijent koristi minus u punom iznosu

Navedeni iznosi su iskazani u RSD

 

Reprezentativni primer za revolving kreditnu karticu MasterCard Standard
Limit 100,000.00
Nominalna godišnja kamatna stopa (fiksna) 25%
Procenat revolving otplate 5%
Datum Opis Iznos
30.06.2020 Stanje duga 10,000.00
10.07.2020 Uplata (minimalni iznos za uplatu) 500.00
25.07.2020 Zaduženje za kupovinu 2,000.00
31.07.2020 Zaduženje za redovnu kamatu 210.72
31.07.2020 Stanje duga 12,289.28
  Minimalni iznos za uplatu 0.00
15.08.2020

Zaduženje za kupovinu

1,500.00
23.08.2020 Zaduženje za kupovinu 1,000.00
31.08.2020 Zaduženje za redovnu kamatu 254.90
31.08.2020 Stanje duga 15,044.18
  Minimalni iznos za uplatu 0.00
03.09.2020 Zaduženje za kupovinu 1,000.00
11.09.2020 Zaduženje za kupovinu 700.00
15.09.2020 Zaduženje za kupovinu 2,300.00
30.09.2020 Zaduženje za redovnu kamatu 315.17
30.09.2020 Stanje duga 19,359.35
  Minimalni iznos za uplatu 1,709.72
Navedeni iznosi su iskazani u RSD

 

S poštovanjem, 

Vaša ProCredit Banka