Poštovani klijenti, 


U skladu sa važećom regulativom, obaveštavamo Vas da,  ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom ili imate primedbu na radne procese, možete uputiti zvaničan prigovor ProCredit Banci a.d. Beograd (dalje: Banka), davaocu usluga, u roku od 3 (tri) godine od dana kad je učinjena povreda prava ili pravnog interesa, i to u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

 

  • Lično u svim poslovnicama Banke na teritoriji Republike Srbije, neposrednom predajom pisanog prigovora službeniku Banke.

  • Dostavljanjem pismenog prigovora poštom na adresu:

ProCredit Bank a.d. Beograd
Služba za kontrolu usklađenosti i sprečavanje pranja novca 
Milutina Milankovića br. 17
11070 Novi Beograd
(sa naznakom: prigovor)

  • Elektronskom poštom na e-mail adresu: srb.prigovor@procredit-group.com

  • Putem linka na početnoj stranici internet prezentacije Banke www.procreditbank.rs, koristeći opciju „Prigovor“

  • U elektronskom obliku, koristeći aplikaciju usluge elektronskog bankarstva (ne primenjuje se za pravna lica)

 

Banka će Vam, shodno zakonskoj obavezi, uputiti zvaničan odgovor na primljeni prigovor u najkraćem, a najkasnije u zakonskom roku. 

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom Banke ili ukoliko Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora, izuzetno u produženom roku za još 15 (petnaest) dana, na jasan i razumljiv način, možete u roku od 6 (šest) meseci od prijema odgovora, odnosno od isteka navedenog roka za odgovor, u pisanoj formi podneti i pritužbu Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, ulica Nemanjina broj 17, 11000 Beograd, ili na Poštanski fax 712, 11000 Beograd. Takođe, pritužbu možete podneti i popunjavanjem forme za podnošenje pritužbi, kojoj se pristupa preko prezentacije Narodne banke Srbije, klikom na tekst Podnesite pritužbu / prigovor na rad davaoca finansijskih usluga, na internet stranici www.nbs.rs. Možete pokrenuti i postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije radi vansudskog rešavanja spornog odnosa. 
 

Vaša ProCredit Banka