Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukama Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga i pravnog lica („Sl.glasnik RS“ br.1/2019) i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) obaveštavamo Vas da,  ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom ili imate primedbu na radne procese, možete uputiti zvaničan prigovor ProCredit Banci (dalje: Banka), davaocu usluga, u roku od 3 (tri) godine od dana kad je učinjena povreda prava ili pravnog interesa, i to u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

  • Lično u svim poslovnicama Banke na teritoriji Republike Srbije, neposrednom predajom pisanog prigovora službeniku Banke.
  • Poštom u formi klasičnog pisma slanjem na adresu:

              ProCredit Bank a.d. Beograd
              Službenik za brigu o klijentima
              Milutina Milankovića br. 17
              11070 Novi Beograd

  • U elektronskom obliku, koristeći aplikaciju usluge elektronskog bankarstva (ne primenjuje se za pravna lica)

Banka će Vam, shodno zakonskoj obavezi, uputiti zvaničan odgovor na primljeni prigovor u najkraćem, a najkasnije u zakonskom roku.

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom Banke ili ukoliko Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora, izuzetno u produženom roku za još 15 (petnaest) dana, na jasan i razumljiv način, možete u roku od 6 (šest) meseci od prijema odgovora, odnosno od isteka navedenog roka za odgovor, u pisanoj formi podneti i pritužbu Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, ulica Nemanjina broj 17, 11000 Beograd, ili na Poštanski fax 712, 11000 Beograd. Takođe, pritužbu možete podneti i popunjavanjem forme za podnošenje pritužbi, kojoj se pristupa preko prezentacije Narodne banke Srbije, klikom na tekst Podnesite pritužbu / prigovor na rad davaoca finansijskih usluga, na internet stranici www.nbs.rs. Možete pokrenuti i postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije radi vansudskog rešavanja spornog odnosa. 

Vaša ProCredit Banka