Skip to main content

Ponuda za prihvatanje olakšica u otplati obaveza, za dužnike po poljoprivrednim kreditima

U Beogradu, 14.10.2022. godine

KLIJENTIMA BANKE - DUŽNICIMA PO POLJOPRIVREDNIM KREDITIMA 

Ponuda za prihvatanje olakšica u otplati obaveza 

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje od 07.10.2022. g. ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022), kao i dopunom navedene Odluke od 25.01.2023.g. ("Sl. glasnik RS", br.5/2023) (u daljem tekstu: Odluka), kojom se propisuju mere i aktivnosti koje je banka dužna da primenjuje u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita, omogućavanjem olakšica u otplati obaveza dužnicima, ProCredit Bank a.d. Beograd (dalje: Banka) ovim putem upućuje obaveštenje svojim dužnicima koji nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema banci, odnosno koji imaju poteškoće u izmirenju svojih obaveza, da mogu podneti banci zahtev za odobravanjem olakšica u skladu sa Odlukom. 
Pod dužnikom se podrazumeva lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (dalje: Registar) i to:

 1. Fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj
 2. Preduzetnik
 3. Pravno lice i to:
 • zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci, ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,
 • drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Pod dužnikom se podrazumeva i lice koje se bavi otkupom i skladištenjem voća u hladnjači u skladu sa propisima.

 
Da bi mogli da koristite olakšice neophodno je da ispunjavate sva tri navedena kriterijuma:

 • Da na dan 31. maja 2022. godine niste u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje; 
 • Da na dan 31. maja 2022. godine niste u statusu neizmirenja obaveza u toj banci u smislu propisa Narodne banke Srbije;
 • Da na dan 31. maja 2022. godine potraživanja banke prema Vama ne smatraju se problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije. 

Olakšice podrazumevaju:

 • Reprogram kredita u smislu da se omogući grejs period u trajanju od 6 do 12 meseci.
 • Olakšice se mogu primeniti na kredite odobrene za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti, kao i delatnosti otkupa i skladištenja voća u hladnjači
 • Mogućnost da olakšice koristite za jedan ili više kredita.
 • Korisnici olakšica su privredna društva, preduzetnici i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su korisnici poljoprivrednih kredita, kao i lica koja su korisnici kredita odobrenog za potrebe obavljanja poslova otkupa i skladištenja voća u hladnjači. 
 • Bez dodatnih naknada, uključujući i trošak obrade kredita (osim troškova neophodnih za odobravanje olakšice koje ne utvrđuje Banka (Kreditni biro, Katastar nepokretnosti i sl.)
 • Plaćanje kamate obračunate za vreme trajanja grejs perioda u toku trajanja tog perioda 
 • Kamata iz prethodnih moratorijuma ima poseban tretman i ostaje kakva je bila pre primena olakšica odnosno ta kamata se naplaćuje nakon prestanka grejs perioda i nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.
 • Iznos anuiteta po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita može biti maksimalno u visini anuiteta pre primene olakšica.
 • Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, ne mogu biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na prvobitno ugovorene uslove.
 • Mogućnost primene olakšica i za kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije za produženje otplate i nastavka subvencionisanja kamatne stope u periodu produženja otplate.

 

Ukoliko ispunjavate potrebne kriterijume i odlučite se za olakšice, potrebno je da zahtev, na propisanom obrascu banke, dostavite banci na jedan od sledećih načina:

 • Dostavljanjem zahteva nadležnom službeniku Banke ili  na e-mejl adresu adresu srb.moratorijum@procredit-group.com 
 • Slanjem zahteva na adresu ProCredit bank ad Beograd,  Milutina Milankovića 17,  11070 Novi Beograd (sa naznakom za Agro Reprogram 2022/2023)

 

Zahtev za prihvatanje ponude - poljoprivrednici, pravna lica i preduzetnici

Banka će u roku od 30 dana od trenutka podnošenja zahteva  odlučiti o vašem zahtevu i o tome vas obavestiti.

Rok za podnošenje zahteva od strane korisnika je najkasnije do 30. aprila 2023. godine na jedan od gore navedenih načina.

 

Reprezentativni primer 1 reprogramiranog indeksiranog kredita sa grejs periodom od 6 meseci sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
Inicijalni iznos 75.000
Kamatna stopa 3,83%
     
  Osnovni ugovor Novi anuitetni plan
Glavnica 75.000 75.000
Inicijalni/novi odobren rok 89 92m + 6m grejs perioda
Kamata 10.243 10.813
Anuitet 1.031 921
Klijent plaća više u odnosu na inicijalni ugovor - 570
Grejs period   6 meseci

 

Reprezentativni primer 2 reprogramiranog dinarskog kredita sa grejs periodom od 6 meseci sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
Inicijalni iznos 2.200.000
Kamatna stopa 8,2%
     
  Osnovni ugovor Novi anuitetni plan
Glavnica 2.200.000 2.718.022
Inicijalno odobren rok 24 32m + 6m grejs perioda
Kamata 233.546 374.197
Anuitet 608.387 515.210
Klijent plaća više u odnosu na inicijalni ugovor - 140.651
Grejs period   6 meseci


S poštovanjem, 

Vaša ProCredit Banka