Centrala banke

Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd

Infocentar

0700 700 000 po ceni lokalnog poziva

011 2057 000 po ceni operatera sa kog se poziva

Kontaktirajte nas

Izaberite radni dan kao predlog za datum sastanaka

Uplatu izvršiti na račun broj 220-111-50 sa pozivom na broj 710108/00 (upisati matični broj JMBG/MB), u skladu sa Cenovnikom banke.

 

  • Zahtevi za potvrde podneti radnim danom do 13h biće realizovani istog dana do 15h
  • Zahtevi za potvrde podneti radnim danom posle 13h biće realizovani sledećeg radnog dana do 10h

Sve potvrde može preuzeti samo ovlašćeno lice ili lice sa posebnim ovlašćenjem. 

 

Potvrde za potrebe MUP-a preuzmite lično u odabranoj poslovnici obzirom da postoji mogućnost da ista u elektronskoj formi neće biti prihvaćena od strane nadležnih organa.

Uslovi slanja
* Obavezno polje za unos podataka
uslove korišćenja
Napomena: Banka je dužna da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta. 
ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditbank.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti prilikom popunjavanja online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su joj poznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Banke, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, spoljnim revizorima Banke, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri Privrednoj komori Srbije, licima i organima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke. 
Posetilac sajta je saglasan da Banka može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (o polu, osuđivanosti i bračnom stanju) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, za realizaciju naplate potraživanja i radi zaštite od povrede prava Banke i u drugim sličnim okolnostima. Banka ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo na sajtu www.procreditbank.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Banke, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Banka, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Banka može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Banke i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj bankarskoj grupi ili ugovornog partnera.
Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Banku da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Banka nudi informišući o tome Banku, u pisanoj formi.

Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.

Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Banka vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Banke zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Banka podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Banke. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Banci, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Banka dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Banci u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, posetilac sajta je dužan da Banci nadoknadim opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva obrada nije dozvoljena, a Banka čuva podatke u rokovima predviđenim propisima. U slučaju da se utvrdi da je u pitanju nedozvoljena obrada podataka o ličnosti posetilac sajta imam pravo da preduzmem mere definisane pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Posetilac sajta je saglasan i izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditbank.rs, Banka vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Banci za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

MAPA EKSPOZITURA

Type

Ulica Glavna 47

Address:
Ulica Glavna 47
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h

Bulevar despota Stefana 68c

Address:
Bulevar despota Stefana 68c​​​​​​​
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h
Subotom:
09:00-12:00

Bulevar Milutina Milankovića 17

Address:
Bulevar Milutina Milankovića 17
Radnim danima:
09:00 - 18:00
Subotom:
09:00 - 12:00

Požeška 42a

Address:
Požeška 42a
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h

Kalenićeva 2

Address:
Kalenićeva 2
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h

Beograd

Adresa:
Ulica Glavna 47
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h
Adresa:
Bulevar despota Stefana 68c​​​​​​​
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h
Subotom:
09:00-12:00
Adresa:
Bulevar Milutina Milankovića 17
Radnim danima:
09:00 - 18:00
Subotom:
09:00 - 12:00
Adresa:
Požeška 42a
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h
Adresa:
Kalenićeva 2
Radnim danima:
09-14, uz zakazan sastanak 14-17h