Investicioni krediti u saradnji sa EIB

 

ProCredit banka učestvuje u programima finansijske podrške Evropske unije, kojima se pruža značajna podrška malim i srednjim preduzećima i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije, kao i raznim odabranim projektima i drugim oblicima ekonomske aktivnosti u Republici Srbiji.


Ovi programi olakšavaju pristup finansijskim sredstvima koja su potrebna za investicione, inovacione i ostale razvojne poslovne aktivnosti i omogućavaju kreiranje novih radnih mesta efikasnijim korišćenjem novih i postojećih finansijskih resursa, uklanjanjem prepreka za ulaganja i pružajući vidljivost i tehničku podršku projektima. 

Na taj način EU doprinosi poboljšanju celokupnog poslovnog ambijenta u zemlji i njenom razvoju. 

Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB) dostupna Vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika.

Srednjoročni i dugoročni krediti iz ove kreditne linije sa EIB namenjeni su:

  • Investicijama u osnovna sredstva
  • Investicijama u trajna obrtna sredstva
  • Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
  • Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja).

Ključne karakteristike kredita su:

  • Maksimalna ročnost 12 godina za preduzetnike i mala i srednja preduzeća, odnosno 15 godina za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (više od 250 zaposlenih)
  • Minimalna ročnost2 godine
  • Maksimalni iznos projekta koji se finansira 25 miliona evra
  • U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.

Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi poslovni prostor.

Ko može da aplicira za EIB kredit?

EIB krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje registracija privrednih društava, koji ispunjavaju kriterijume EIB-a, i to:

  • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) manji od 250 (SME)
  • ili da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) veći od 250, a manji od 3.000 (MidCap, preduzeća iz oblasti industrije, poljoprivrede i usluga)

Prednosti EIB kredita

Za klijente iz ovog programa odobravamo kamatnu stopu koja je bar 50 baznih poena niža od kamatne stope na kredit banke bez učešća EIB-a.

Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi poslovni prostor.

 

Zakažite razgovor

terms and conditions

Uslovi korišćenja

Napomena: Banka je dužna da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta.
ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditbank.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti prilikom popunjavanja online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su joj poznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Banke, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, spoljnim revizorima Banke, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri Privrednoj komori Srbije, licima i organima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke.
Posetilac sajta je saglasan da Banka može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (o polu, osuđivanosti i bračnom stanju) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, za realizaciju naplate potraživanja i radi zaštite od povrede prava Banke i u drugim sličnim okolnostima. Banka ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo na sajtu www.procreditbank.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Banke, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Banka, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Banka može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Banke i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj bankarskoj grupi ili ugovornog partnera.
Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Banku da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Banka nudi informišući o tome Banku, u pisanoj formi.

Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.

Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Banka vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Banke zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Banka podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Banke. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Banci, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Banka dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Banci u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, posetilac sajta je dužan da Banci nadoknadim opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva obrada nije dozvoljena, a Banka čuva podatke u rokovima predviđenim propisima. U slučaju da se utvrdi da je u pitanju nedozvoljena obrada podataka o ličnosti posetilac sajta imam pravo da preduzmem mere definisane pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Posetilac sajta je saglasan i izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditbank.rs, Banka vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Banci za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

sva polja označena sa "*" su obavezna