Dokumentarno poslovanje

 

ProCredit banka nudi široku lepezu proizvoda u oblasti dokumentarnog poslovanja, dostupnih kako uvoznicima (kupcima), tako i izvoznicima (prodavcima robe i usluga).

 • Svojom kvalitetnom uslugom i profesionalnim savetima trudimo se da pravovremeno i efikasno odgovorimo na sve Vaše zahteve u ovom domenu i na taj način Vam omogućimo: smanjenje rizika u naplati robe, ali i dodatnu sigurnost u kvalitetu i kvantitetu robe koju nabavljate
 • mogućnost brže naplate, kao i prodaje robe dok je na putu
 • korišćenje dokumentarnih proizvoda kao obezbeđenje za druge proizvode
 • mogućnost da sarađujete sa novim dobavljačima i kupcima, koji će imati dodatnu sigurnost proverom dokumentacije koja se prezentuje na naplatu

Nudimo Vam sledeće dokumentarne proizvode po veoma povoljnim uslovima:

Bankarske garancije

Bankarske garancije su instrument obezbeđenja kojim Banka preuzima neopozivu obavezu da će isplatiti novčani iznos korisniku garancije na koji garancija glasi ukoliko dužnik iz osnovnog ugovora ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze. 

ProCredit banka izdaje i pribavlja sve vrste garancija u zemlji, ali i inostranstvu preko mreže svojih korespodentskih banaka:

 • Garancije za obezbeđenje plaćanja
 • Garancije za povraćaj avansa
 • Garancije za dobro izvršenje posla
 • Tenderske garancije
 • Carinske garancije
 • Garancije za urednu otplatu rata kredita

Osim ovih garancija, u kojima je ProCredit banka garant, u ponudi su i usluge potvrde (konfirmacije) garancija.

Dokumentarni akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja najbezbedniji instrument plaćanja i naplate u poslovima međunarodne trgovine i kao takav štiti obe strane (kako kupca, tako i prodavca).

Kupac je uveren da će njegova banka izvršiti plaćanje korisniku ako su svi uslovi akreditiva ispunjeni, dok je prodavac zaštićen jer će unovčiti iznos akreditiva za prodatu i izvezenu robu.

ProCredit banka izdaje po nalogu i prima u korist svojih klijenata sve vrste akreditiva i pruža sve neophodne informacije i pomoć pre samog otvaranja, ali i savetodavne usluge u vezi ispunjavanja uslova akreditiva (pripreme, pregleda i slanja na naplatu dokumenata).

Iz naše ponude izdvajamo i usluge pribavljanja konfirmacije akreditiva.

Dokumentarni inkaso

Inkaso poslovi su poslovi koji zaključuju međunarodne strane u trgovini u kome izvoznik podnosi na naplatu uvozniku komercijalna dokumenta (faktura, transportni dokument, itd.) ili/i finansijska dokumenta (menice, promisori note) preko svoje banke.

Dokumentarni inkaso je međunarodni instrument plaćanja koji je vezan za ugovorni odnos između uvoznika i izvoznika za otpremljenu robu. Banka uvoznika dobija jasne instrukcije od banke izvoznika na koji način da uruči dokumenata uvozniku uz plaćanje ili uz akcept menice.

 

Uz sve ovo u ProCredit banci na raspolaganju su Vam i sledeći proizvodi:

 • Izdavanje pisama o namerama
 • Avaliranje menica
 • Registracija kreditnih poslova

Oslanjajući se na stručnost i dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih u domenu dokumentarnih poslova, nudimo Vam profesionalni savet pri izboru adekvatnih dokumentarnih proizvoda, a sve u cilju kvalitetne i pravovremene realizacije Vaših poslovnih planove kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Zakažite razgovor

terms and conditions

Uslovi korišćenja

Napomena: Banka je dužna da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta.
ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditbank.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti prilikom popunjavanja online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su joj poznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Banke, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, spoljnim revizorima Banke, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri Privrednoj komori Srbije, licima i organima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke.
Posetilac sajta je saglasan da Banka može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (o polu, osuđivanosti i bračnom stanju) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, za realizaciju naplate potraživanja i radi zaštite od povrede prava Banke i u drugim sličnim okolnostima. Banka ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo na sajtu www.procreditbank.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Banke, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Banka, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Banka može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Banke i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj bankarskoj grupi ili ugovornog partnera.
Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Banku da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Banka nudi informišući o tome Banku, u pisanoj formi.

Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.

Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Banka vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Banke zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Banka podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Banke. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Banci, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Banka dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Banci u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, posetilac sajta je dužan da Banci nadoknadim opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva obrada nije dozvoljena, a Banka čuva podatke u rokovima predviđenim propisima. U slučaju da se utvrdi da je u pitanju nedozvoljena obrada podataka o ličnosti posetilac sajta imam pravo da preduzmem mere definisane pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Posetilac sajta je saglasan i izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditbank.rs, Banka vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Banci za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

sva polja označena sa "*" su obavezna