Bilo kad

Podiži i dodaj novac 24/7, na našim bankomatima, bez prekida oročenja!

Bilo gde

Upravljaj štednjom online putem mobilnog i internet bankarstva!

Fantastična kamata

Promotivna kamata od 1%, za nove iznose preko 50.000 EUR

Minimalna početna sredstva

Da bi ste otvorili Flex štednju potreban je minimalan ulog od samo 10 EUR!

Mesečni obračun kamate

Ne morate čekati celu godinu, kamata se svakog meseca
pripisuje na Vaš tekući račun!

germany pin

... i sve to u jedinoj Nemačkoj banci u Srbiji

Uslovi

FleX Štednja – fleksibilna oročena štednja na 12 meseci u valuti EUR. Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma. Minimalan iznos 10 EUR. Maksimalni iznos do 500.000 EUR. Specijalna akcija – promotivna kamata za nove klijente i iznose preko 50.000 EUR: NKS 1%, EKS 0,85%. Za iznose do 49.999 EUR: NKS 0,80%, EKS 0,68%. Godišnje kamatne stope su fiksne. Porez 15%. Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji (osim minimalnog iznosa od 10 EUR). Ponuda važi u okviru Total računa. Podizanje i uplata novca se obavlja prebacivanjem na tekući račun u istoj valuti. U slučaju prevremenog razoročenja klijentu se pripisuje kamata jednaka inicijalno ugovorenoj kamati za oročenje.

Agencija za osiguranje depozita

Dodatne informacije

Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna.
Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente.
Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Reprezentativni primer

Iznos depozita: 50,000 EUR
Rok: 12 meseci
Valuta: EUR
Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma 
Minimalan iznos: 10 EUR
Maksimalni iznos do 500,000 EUR
Godišnje kamatne stope su fiksne: NKS: 1%, EKS 0,85%
Poreska obaveza: 15%

Za više informacija o FleX Štednji možete kontaktirati Info Centar na broj 011 2057 000 po ceni operatera sa koga pozivate. 

Pošaljite nam Vaše podatke i naši savetnici će Vas brzo kontaktirati sa najboljom ponudom za štednju!

uslove korišćenja
Napomena: Banka je dužna da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta. 
ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditbank.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti prilikom popunjavanja online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su joj poznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Banke, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, spoljnim revizorima Banke, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri Privrednoj komori Srbije, licima i organima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke. 
Posetilac sajta je saglasan da Banka može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (o polu, osuđivanosti i bračnom stanju) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, za realizaciju naplate potraživanja i radi zaštite od povrede prava Banke i u drugim sličnim okolnostima. Banka ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo na sajtu www.procreditbank.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Banke, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Banka, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Banka može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Banke i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj bankarskoj grupi ili ugovornog partnera.
Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Banku da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Banka nudi informišući o tome Banku, u pisanoj formi.

Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.

Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Banka vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Banke zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Banka podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Banke. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Banci, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Banka dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Banci u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, posetilac sajta je dužan da Banci nadoknadim opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva obrada nije dozvoljena, a Banka čuva podatke u rokovima predviđenim propisima. U slučaju da se utvrdi da je u pitanju nedozvoljena obrada podataka o ličnosti posetilac sajta imam pravo da preduzmem mere definisane pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Posetilac sajta je saglasan i izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditbank.rs, Banka vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Banci za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.