Skip to main content

Povećanje dnevnog limita za uplatu ili isplatu gotovine

Na našim bankomatima u Zoni 24/7 svakog dana možete da podignete do 150.000 RSD i da uplatite do 500.000 RSD, u sklopu dnevnog limita za pravna lica. 

Za uplate preko 500.000 RSD i podizanje preko 150.000 RSD neophodno je da dan ranije popunite formu u nastavku i priložite traženu dokumentaciju:

  1. Popunite Zahtev za povećanje dnevnog limita
  2. Popunjen zahtev je potrebno da bude potpisan od strane zakonskog zastupnika i pečatiran, ukoliko u radu sa bankom koristite pečat
  3. Zahtev i propratnu dokumentaciju prikačite u formi u nastavku
Primer propratne dokumentacije za povećenje dnevnog limita
Podizanje gotovine
  • Povraćaj pozajmice osnivača - potrebno je pored Zahteva dostaviti i ugovor o pozajmici osnivača za likvidnost
  • Sitni troškovi - potrebno je dostaviti spacifikaciju sitnih troškova potpisanu od strane zakonskog zastupnika i pečatiranu ako u radu sa bankom koristite pečat
Uplata gotovine
  • Uplata pazara - dovoljno je da na zahtevu naznačite da je reč o uplati pazara
  • Pozajmica osnivača - potrebno je pored Zahteva dostaviti i ugovor o pozajmici osnivača za likvidnost 
Zahtev za povećanje dnevnog limita
Kliknite ovde za upload dokumenata.
Dozvoljen broj dokumenata: 10
128 MB limit.
Tipovi dokumenata: jpg, jpeg, png, tif, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.