Računi

 

Svim domaćim i stranim pravnim licima u ProCredit banci su na raspolaganju:

  • Tekući račun u dinarima
  • Devizni računi
  • Namenski računi – Escrow, računi za trgovinu hartijama od vrednosti i računi za preduzeća u osnivanju.

Postupak otvaranja računa je izuzetno brz i jednostavan, pri čemu uvek možete računati na naš stručan savet i podršku.

Sve što je potrebno je da popunite i u vama najbližu ekspozituru dostavite nam svoj

Zahtev za otvaranje računa

Karton deponovanih potpisa

kao i vašu najosnovniju identifikacionu dokumentaciju.

Dodatna neophodna dokumentacija:

 

Spisak neophodne dokumentacije za otvaranje računa - pravna lica i preduzetnici rezidenti

Spisak neophodne dokumentacije za otvaranje računa - pravna lica i preduzetnici nerezidenti

Obrazac Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje