Krediti uz garanciju države

ProCredit banka započela je sa odobravanjem kredita za likvidnost i obrtnih sredstava uz garanciju države, što će svim zainteresovanim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima omogućiti da obezbede neophodna finansijska sredstva  sa ročnošću do 36 meseci bez obaveze da za ove pozajmice obezbede sopstveno obezbeđenje.

Reč je o posebnoj garantnoj šemi koju su pokrenuli Vlada Srbije i Ministarstvo finansija u okviru paketa ekonomskih mera donetih sa ciljem da se smanje negativni efekti po domaću privredu i poslovanje preduzeća u Srbiji izazvani pandemijom korona virusa. 

Pravo da konkurišu za kredite sa garancijom države imaju svi preduzetnici i pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, a koja su razvrstana u mikro, mala i srednja preduzeća i koja ispunjavaju uslove za dobijanje ovih kredita. 

Namena kredita:

Smanjivanje negativnih efekata izazvanih pandemijom korona virusa i podrška privredi Srbije kroz održavanje tekuće likvidnosti i finansiranje robe / obrtnih sredstava.

Ko može dobiti kredite sa garancijom države:  

Mogućnost da dobiju ove kredite imaju sva lica sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre i klasifikovano kao preduzetnik ili mikro, malo i srednje privredno društvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Registrovana poljoprivredna gazdinsta, takođe, moraju biti registrovana u APR.

Ukupan iznos kredita na koje se odnosi garantna šema:

Iznos kredita koji će biti obezbeđen garancijama države iznosi ukupno 240 milijardi dinara (oko 2 milijarde evra) . Jedna milijarda evra ovih garancija (50% ukupne garancijske šeme) biće raspoređena u zavisnosti od tržišnog udela koji imaju domaće banke. Preostalih milijardu evra garancija biće raspodeljeno po principu „first-come first serve“.

Ročnost kredita:

Do 36 meseci uključujući i grejs period u trajanju od 9 do 12 meseci.

Vrsta anuiteta:

Otplata kredita vršiće se u mesečnim ratama.

Valuta kredita:

Dinarski krediti i indeksirani u EUR.

Maksimalni iznosi pojedinačnih kredita:

• 25% prihoda iz 2019. godine na bazi završnog računa za 2019. (za statisticke svrhe)
• Do 3 miliona evra

Kamatna stopa i provizija za obradu:

 

EUR

3 mes Euribor + 3%

RSD

1 mes Belibor + 2,5%

Provizija za obradu

0.2%

Mogući kreditni proizvodi:

• Novi krediti za likvidnost i obrtna sredstava
• Obnavljanje kredita iste namene (revolving, OVD ili kredit), ugovorenih pre dana zaključenja ugovora banke i Ministarstva finansija, a koji dospevaju do 31.12.2020. 

 

ProCredit banka poziva sve privrednike, zainteresovane za dobijanje kredita uz garancije države, da nam se što pre jave, kako bi njihovu prijavu blagovremeno pripremili i poslali Ministarstvu finansija.

Za sve dodatne informacije pozivamo vas da kontaktirate naš Info centar ili svog savetnika za privredu u nekoj od naših ekspozitura.