Dokumentarno poslovanje

 

ProCredit banka nudi široku lepezu proizvoda u oblasti dokumentarnog poslovanja, dostupnih kako uvoznicima (kupcima), tako i izvoznicima (prodavcima robe i usluga).

 • Svojom kvalitetnom uslugom i profesionalnim savetima trudimo se da pravovremeno i efikasno odgovorimo na sve Vaše zahteve u ovom domenu i na taj način Vam omogućimo: smanjenje rizika u naplati robe, ali i dodatnu sigurnost u kvalitetu i kvantitetu robe koju nabavljate
 • mogućnost brže naplate, kao i prodaje robe dok je na putu
 • korišćenje dokumentarnih proizvoda kao obezbeđenje za druge proizvode
 • mogućnost da sarađujete sa novim dobavljačima i kupcima, koji će imati dodatnu sigurnost proverom dokumentacije koja se prezentuje na naplatu

Nudimo Vam sledeće dokumentarne proizvode po veoma povoljnim uslovima:

Bankarske garancije

Bankarske garancije su instrument obezbeđenja kojim Banka preuzima neopozivu obavezu da će isplatiti novčani iznos korisniku garancije na koji garancija glasi ukoliko dužnik iz osnovnog ugovora ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze. 

ProCredit banka izdaje i pribavlja sve vrste garancija u zemlji, ali i inostranstvu preko mreže svojih korespodentskih banaka:

 • Garancije za obezbeđenje plaćanja
 • Garancije za povraćaj avansa
 • Garancije za dobro izvršenje posla
 • Tenderske garancije
 • Carinske garancije
 • Garancije za urednu otplatu rata kredita

Osim ovih garancija, u kojima je ProCredit banka garant, u ponudi su i usluge potvrde (konfirmacije) garancija.

Dokumentarni akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja najbezbedniji instrument plaćanja i naplate u poslovima međunarodne trgovine i kao takav štiti obe strane (kako kupca, tako i prodavca).

Kupac je uveren da će njegova banka izvršiti plaćanje korisniku ako su svi uslovi akreditiva ispunjeni, dok je prodavac zaštićen jer će unovčiti iznos akreditiva za prodatu i izvezenu robu.

ProCredit banka izdaje po nalogu i prima u korist svojih klijenata sve vrste akreditiva i pruža sve neophodne informacije i pomoć pre samog otvaranja, ali i savetodavne usluge u vezi ispunjavanja uslova akreditiva (pripreme, pregleda i slanja na naplatu dokumenata).

Iz naše ponude izdvajamo i usluge pribavljanja konfirmacije akreditiva.

Dokumentarni inkaso

Inkaso poslovi su poslovi koji zaključuju međunarodne strane u trgovini u kome izvoznik podnosi na naplatu uvozniku komercijalna dokumenta (faktura, transportni dokument, itd.) ili/i finansijska dokumenta (menice, promisori note) preko svoje banke.

Dokumentarni inkaso je međunarodni instrument plaćanja koji je vezan za ugovorni odnos između uvoznika i izvoznika za otpremljenu robu. Banka uvoznika dobija jasne instrukcije od banke izvoznika na koji način da uruči dokumenata uvozniku uz plaćanje ili uz akcept menice.

 

Uz sve ovo u ProCredit banci na raspolaganju su Vam i sledeći proizvodi:

 • Izdavanje pisama o namerama
 • Avaliranje menica
 • Registracija kreditnih poslova

Oslanjajući se na stručnost i dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih u domenu dokumentarnih poslova, nudimo Vam profesionalni savet pri izboru adekvatnih dokumentarnih proizvoda, a sve u cilju kvalitetne i pravovremene realizacije Vaših poslovnih planove kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.