Opšte informacije o plaćanjima u inostranstvu

 
Šta je potrebno da bi plaćanje u inostranstvo bilo obavljeno?
  • Kompletno popunjen nalog za plaćanje (Nalog za plaćanje); 
  • Dokumenata kojima se dokazuje obaveza plaćanja prema inostranstvu (faktura, profaktura, ugovor i sl.) u slučajevima u kojima propisi to zahtevaju; 
  • Obezbeđenje pokrića.

Šta je potrebno da znam da bih popunio nalog?
Za sva plaćanja prema zemljama EU poželjno je navesti IBAN (International Bank Account Number) korisnika sredstava, kao i SWIFT/BIC adresu banke korisnika.

Sa kojim datumom valute se izvršava nalog za plaćanje u inostranstvo?
Nalog za plaćanje u inostranstvo se izvršava sa spot datumom valute, odnosno s datumom izvršenja dva radna dana od dana obezbeđenja pokrića i prijema uredne dokumentacije, kada će biti zadužen račun ProCredit banke, odnosno kada će i sredstva biti na računu banke korisnika, ukoliko sa klijentom/nalogodavcom nije drugačije ugovoreno. Naloge za plaćanje u inostranstvo možete dostaviti u svim ekspoziturama ProCredit banke. Nalozi dostavljeni do 13 sati biće izvršeni istog dana sa spot datumom valute, ukoliko sa klijentom/nalogodavcom nije drugačije ugovoreno.

Kada će sredstva biti dostupna krajnjem korisniku?
Banka korisnika će rasporediti sredstva na račun krajnjeg korisnika u skladu sa svojom internom politikom poslovanja. Imajući u vidu bankarsku praksu, sredstva se rasporedjuju istog dana ili u roku od dva radna dana.

Koja tarifa se primenjuje za plaćanja prema inostranstvu?
Plaćanja prema inostranstvu se tarifiraju po zvaničnoj tarifi ProCredit banke. U slučaju plaćanja kada nalogodavac snosi sve troškove transfera, Banka unapred obračunava i fakturiše saglasne troškove Obračunom sa instrukcijama za uplatu. U slučaju naknadno obračunatih troškova strane banke posrednika (npr. u slučaju reklamacije, neispravnih/nepotpunih instrukcija i sl.), ProCredit banka će obavestiti klijenta o nastalom potraživanju i dostaviti Obračun sa instrukcijom za uplatu po osnovu nastalih troškova. U slučaju konverzije jedne valute u drugu, primenjuju se kursevi iz Kursne liste ProCredit banke.

Kome mogu da se obratim u slučaju žalbe?

U slučaju eventualne žalbe odnosno zahteva za naknadu štete, a u skladu sa Opštim Pravilima Poslovanja, svoj prigovor možete podneti pismenim putem na sledeću adresu:

ProCredit Bank a.d. Beograd,
Milutina Milankovića 17,
11000 Beograd
(Za Službu organizacije).