Štedna knjižica

 
Uz Štednu knjižicu, iskoristite sve prednosti štednje po viđenju ali i više od toga - mogućnost da uvećanjem štednog uloga uvećate i kamatu na iznos štednje.
 
Kamata na štednju na štednoj knjižici se pripisuje kvartalno, a efektivne kamatne stope su:
 

Iznos (EUR)

Kamata

NKS

EKS

Iznosi od 200 do 500

0,05%

0,043%

Iznosi od 501 do 1.000

0,10%

0,09%

Iznosi od 1.001 do 2.000

0,15%

0,13%

Iznosi od 2.000 do 500.000

0,20%

0,17%

Za korisnike Invest /Total paket računa za sve iznose

0,25%

0,21%

 

Iznos (RSD)

Kamata

NKS

EKS

Iznosi od 20.000 do 50.000

0,20%

0,20%

Iznosi od 50.000 do 100.000

0,40%

0,40%

Iznosi od 100.000 do 200.000

0,60%

0,60%

Iznosi preko 200.000

0,80%

0,80%

 

Iznos (CHF)

Kamata

NKS

EKS

Iznosi do 4.000

0,00%

0,00%

Iznosi od 4.001 do 500.000

0,00% 0,00%
 

Iznos (USD)

Kamata

NKS

EKS

Iznosi od 200 do 500

0,05%

0,043%

Iznosi od 501 do 1.000

0,10%

0,09%

Iznosi od 1.001 do 2.000

0,15%

0,13%

Iznosi od 2.000 do 500.000

0,20%

0,17%

 

Minimalni iznos: RSD 20.000; EUR 200; USD 200; CHF 200
Kamatna stopa za iznose ispod definisanog minimuma 0.00%
 
Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou
Kamatna stopa je fiksna.
Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Dinarska štednja oslobođena je plaćanja poreza.
Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente.
Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.
 
 
 
 

 
 
ProCredit Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
 
Odredbama Zakona o osiguranju depozita garantovano je pravo deponenta da raspolaže sredstvima depozita ukoliko Narodna banka Srbije oduzme licencu za rad Banci i donese rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, a isplatu iznosa osiguranog depozita garantuje Republika Srbija.
 
Iznos osiguranog depozita po klijentu iznosi EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu koji važi na dan donošenja rešenja Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka nad bankom, po deponentu, utvrđen nakon prebijanja potraživanja između deponenta i Banke.