Akcionari banke


ProCredit banka je članica ProCredit Grupe, predvođene matičnom kompanijom ProCredit Holding iz Frankfurta. ProCredit Holding je jedini akcionar ProCredit banke sa 100% akcija. ProCredit banku u Srbiji osnovala je, u aprilu 2001. godine kao Micro Finance Banku, grupa međunarodnih razvojno orijentisanih investitora, od kojih su mnogi danas akcionari ProCredit Holdinga. Njihov cilj je bio da uspostave novu vrstu finansijske institucije, koja će odgovoriti na potrebe malih i veoma malih preduzeća na društveno odgovoran način. Primarni cilj nije bilo uvećanje profita na kratak rok, već produbljivanje finansijskog sektora i doprinos dugoročnom ekonomskom razvoju, uz prihvatljiv prinos na investiciju.
 
Tokom godina, ProCredit Holding je konsolidovao vlasničku i upravljačku strukturu svih ProCredit banaka, stvarajući globalnu grupu sa jasnom strukturom akcionara i uvodeći u svaku od ProCredit institucija standarde najbolje prakse, sinergiju i ostale prednosti koje to podrazumeva.
 
 
Akcionari (na dan 31.12.2015.) Centrala Učešće Ukupni kapital (u mil EUR)
ProCredit Holding AG & Co. KGaA
Nemačka 100% 104.3
Ukupni kapital
  100% 104.3
 
 
 
 
 
ProCredit Holding je matično preduzeće globalne grupe, koje posluje - u zemljama Istočne Evrope, Latinske Amerike kao i Nemačke. Osnovan je 1998. godine kao razvojno orijentisana investiciona kompanija koja nastoji da uspostavi nove standarde u mikrofinansiranju (Internationale Micro Investitionen AG) od strane jedne od prvih konsultantskih firmi za razvoj finansija Zeitinger Invest GmbH.
 
ProCredit Holding je posvećen širenju pristupa finansijskim uslugama u zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji izgradnjom grupe banaka koje su lideri u pružanju pristupačnih i transparentnih finansijskih usluga veoma malim, malim i srednjim preduzećima, kao i stanovništvu. Pored toga što izlazi u susret potrebama banaka za akcijskim kapitalom čija je matična kompanija, ProCredit Holding takođe rukovodi razvojem ProCredit banaka, imenuje članove višeg menadžmenta i pruža podršku bankama po pitanju svih ključnih aktivnosti, uključujući bankarstvo, ljudske resurse i upravljanje rizicima. Holding vodi računa o tome da u celoj grupi budu implementirane ProCredit korporativne vrednosti, najbolje bankarske prakse i principi upravljanja rizicima u skladu sa Bazel II konvencijom, što takođe zahtevaju i nemački regulatorni organi.

Zeitinger Invest GmbH je vodeći akcionar i strateški investitor u ProCredit Holdingu, kao i pokretačka preduzetnička snaga koja stoji iza ProCredit Grupe od osnivanja banaka.

ProCredit Holding je javno-privatno partnerstvo. Pored Zeitinger Invest GmbH i ProCredit Staff Invest (preduzeća koja omogućavaju zaposlenima iz ProCredit-a da investiraju u kompaniju u kojoj rade), ostali privatni akcionari ProCredit Holdinga su holandska fondacija DOEN, američki penzioni fond TIAA-CREF, američki fond za mikrofinansiranje Omidyar-Tufts i švajcarski investicioni fond responsAbility. Javni akcionari ProCredit Holdinga su KfW (nemačka razvojna banka ranga AAA), IFC (ogranak Svetske banke u privatnom sektoru čiji je rang AAA), FMO (holandska razvojna banka), BIO (belgijski fond za razvoj) i Proparco (francuska investiciona kompanija za promovisanje ekonomske saradnje).

Pravna forma ProCredit Holdinga je takozvana KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien, komanditno društvo na akcije). Ova forma nije neuobičajena u Nemačkoj, a može se posmatrati kao akcionarsko društvo u kome Generalni partner ima ulogu Upravnog odbora i u kome Generalni partner ima prava saglasnosti nad određenim ključnim odlukama akcionara. U slučaju ProCredit Holdinga, Generalni partner je zasebna mala kompanija čiji su vlasnici glavni akcionari ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Zeitinger Invest GmbH i ProCredit Staff Invest, DOEN, KfW i IFC. Struktura KGaA će omogućiti ProCredit Holdingu da u budućnosti prikuplja kapital bez slabljenja uticaja glavnih akcionara na održanje dva ključna cilja Grupe: razvojnu ulogu i komercijalni uspeh.